Over de NVVC

  Jaarverslag 2019 - Thema Beroepsbelangen

  Regelgeving en informeren van de leden
  De BBC is verantwoordelijk voor het (mede) initiëren en controleren van wijzigingen in de regelgeving en registraties en het informeren van de leden hierover. In 2019 zijn ruim 25 vragen van leden afgehandeld. De meeste vragen gaan over regelgeving m.b.t. registraties en declaraties. Tijdens de NVVC congressen worden workshops en symposia georganiseerd. In 2019 ging de workshop over de verandering van de BBC activiteiten door de jaren heen. Samen met de CK werd een symposium “Op weg naar een Waardevolle Kwaliteitsregistratie” gehouden. De BBC heeft 21 leden, het BBC bestuur bestond in 2019 uit vier leden met ondersteuning van een senior beleidsadviseur en secretaresse. Het huishoudelijk reglement van de BBC is in 2019 herzien.

  Dossiers

  Samen beslissen
  Sinds 2018 bestaat de zorgactiviteit ‘intensief consult’ om o.a. het samen beslissen van arts, patiënt en familie inzichtelijk te maken. Wegens gebleken geringe bekendheid hiervan en bestaande onduidelijkheid over hoe deze zorgactiviteit te hanteren, heeft de BBC in 2019 haar leden tijdens het Najaarscongres en via een BBC nieuwsbrief geïnformeerd over het belang van registratie van deze zorgactiviteit. Dit ook in relatie tot het zichtbaar maken van en het vorm geven aan waardegedreven, zinnige en zuinige zorg. Hiermee kan o.a. de intensivering van de poliklinische werklast van de cardioloog inzichtelijker worden gemaakt.

  Ketenzorg met regionale netwerken, Juiste Zorg op de Juiste Plek
  In het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022 hebben partijen zich gecommitteerd aan Zorg Op de Juiste Plek. Om deze zorg rond de patiënt te organiseren en te bekostigen is in nauwe samenwerking met Connect gewerkt aan substitutie van tweede naar eerste lijn. Op 18 september 2019 is de FMS-LHV Handreiking Implementatie Juiste Zorg op de Juiste Plek onder andere door onze voorzitter Marcel van der Linde, samen met en namens de FMS aangeboden aan de Minister voor Medische Zorg B. Bruins.
  Veranderende communicatie en verhouding met patiënt door eHealth
  Sinds 2016 spant de BBC zich in om samen met FMS eHealth prestaties voor de medisch specialistische zorg te ontwikkelen binnen de DOT systematiek. In 2019 is gewerkt aan een oplossing van het knelpunt in de regelgeving van het gebruik van e-consult in de cardiologie. Hiervoor moesten patiënten onnodig op de poli gezien worden, wegens het vereiste van een face-to-face contact voor validatie van een al eerder lopend chronisch DOT vervolg traject. Dit wijzigingsverzoek is gehonoreerd en doorgevoerd per 1 januari 2020. Er wordt gewerkt aan aanpassen van de regelgeving voor telemonitoring, zodat dit tot declarabele producten leidt. De voortgang hiervan is afhankelijk van publicatie van het kader telemonitoring (met ZiN). In 2019 is overeenstemming bereikt over declarabel maken van ziekenhuis verplaatste zorg naar de thuis/ leefomgeving van de patiënt per 1 januari 2020. Voorts werkte de BBC via de FMS verder aan nieuwe eHealth prestaties (vanaf 2021 en verder) voor consultaties op verzoek van een huisarts en tenslotte aan consultatie van een tertiair medisch specialist op verzoek van een tweedelijns medisch specialist.

  Verdere gerealiseerde wijzigingen in 2019, ingaande per 1 januari 2020
  • Nieuwe zorgactiviteit voor controle CIED’s (033311)
  • Aanpassen afleiding AICD in combinatie met PTCA of ablatie
  • Aanpassen afsluitregel complexe transveneuze leadextractie en transveneuze verwijdering van intracardiale pacemaker
  • Verbeterde toelichting zorgactiviteit Hartteambespreking (039679) (krijgt vervolg via NZa)

  Dossiers met de Nederlandse Zorgautoriteit aangaande bekostiging

  HartWacht
  In 2019 is de BBC betrokken via de NZa bij het HartWachtproject van Cardiologie Centra Nederland, om feedback en oordeel te geven over de status en voortzetting van dit experiment binnen de Beleidsregel Innovatie. Eind 2019 is mede op voorspraak van de BBC goedkeuring gegeven door de NZa voor verlenging van dit experiment.

  Specialisme overstijgend
  De BBC is betrokken bij het dossier Acute Zorg, vanwege de ESC richtlijn en de mogelijke impact m.b.t. de EHH van troponine bepaling bij huisarts of in de ambulance. De lange termijn visie op bekostiging van medisch specialistische zorg wordt nauwlettend in het oog gehouden. Deze laat zien dat de DBC-DOT systematiek voorlopig niet essentieel zal wijzigen, maar dat alle aandacht, vanuit VWS en de NZa, zal uitgaan naar de mogelijkheden van contracteren op waarde. Via het Concilium heeft het Kostenonderzoek Medische vervolgopleiding MSZ de aandacht.

  Dossiers met het Zorginstituut Nederland aangaande verzekerde zorg
  Bij een aantal dossiers van het Zorginstituut Nederland (ZiN) is de BBC intensief betrokken geweest. Twee daarvan zijn Hartrevalidatie, voortgekomen uit het Verbetersignalement Pijn op de Borst en de de toegang tot de verzekerde zorg voor linker hartoorsluiting. Over beide dossiers bestaat een verschil van inzicht en is nog discussie gaande. Daarnaast is discussie gevoerd betreffende de duiding van uitbreiding van de indicatie voor TAVI, verruiming van “inoperabel” naar “hoog risico”. De BBC heeft aangedrongen op een hernieuwde, breder opgezette en meer aan de actuele standaard aangepaste kosten-effectiviteitsstudie van TAVI. Het ZiN heeft in 2019 o.v.v. het Kenniscentrum van ZN de interventie neuromodulatie bij alle patiëntengroepen met chronische pijn beoordeeld, inclusief refractaire angina pectoris. O.a. voor deze laatstgenoemde indicatie heeft het ZiN geoordeeld dat die niet (meer) voldeed aan de stand der wetenschap en praktijk, echter na volgens de NVVC en BBC onterecht uitsluiting van een aantal van belang zijnde positieve studies daarover. De feedback vanuit de NVVC/BBC daarover heeft niet geleid tot aanpassing van dit ZiN standpunt en het negatieve advies hierover aan de minister.

  Regulier onderhoud
  Zoals ook in de afgelopen jaren blijft de BBC actief in het dossier Normtijden(onderhoud) met Logex en het binnenkort aangepaste Honorarium verdeelmodel, samen met de FMS en Logex. Tevens blijft de BBC werken aan de diagnosethesaurus en verrichtingenthesaurus met Dutch Hospital Data en de koppeling van SnoMed CT termen daaraan met NICTIZ. 

  Voortrekkersrol BBC
  De BBC is trots op haar sterke voortrekkersrol binnen de Federatie en samenwerking met NZa, ZiN en VWS met als concreet resultaat een programma van eHealth zorgprestaties. Voorts op haar actieve rol bij JZOJP, innovatie, registratie issues, verbetering kostprijsonderzoek in het algemeen en NZa tarifering cardiologie WBMV producten in het bijzonder. De BBC wil hiermee streven naar het toekomstbestendig maken van de DOT systematiek en het kunnen uitvoeren van passende zorg, de Juiste Zorg Op de Juiste Plek!