Over de NVVC

  Jaarverslag 2019 - Connect

  Leidraad zorgproces pijn op de borst
  In 2019 is Connect gestart met het ontwikkelen van de Leidraad zorgproces pijn op de borst. Deze leidraad beschrijft het ideale transmurale zorgproces voor mensen met pijn op de borst. Een patiënt met pijn op de borst kent verschillende routes naar de zorg. Daarnaast is het zo dat er landelijk weinig uniformiteit is in het beleid voor verwijzen en diagnostiek. In Connect verband is op basis van de in ontwikkeling zijnde LTA-SAP en de huidige richtlijnen een ideaal zorgproces omschreven. Het doel hiervan is de patiënt met pijn op de borst naar de juiste plek te verwijzen zodat de juiste zorg wordt ingezet. Dit zorgpad is vertaald voor én door patiënten in een aansluitende patiëntenversie. De Harteraad heeft een focusgroep met patiënten georganiseerd. De patiënten hebben hun ervaringen gedeeld en besproken. Vervolgens zijn er verbeterpunten geformuleerd en doorgevoerd in de leidraad én de patiëntenversie. Het doel van de patiëntenversie is dat patiënten zicht hebben op hun te doorlopen traject, zo weten zij wat ze van de zorgverleners kunnen verwachten, wat zij zelf kunnen doen en welke beslismomenten er binnen het proces zijn. Eind 2019 zijn zowel de leidraad als de patiëntenversie in concept gereed gekomen.

  Herijking programma
  In 2019 is het programma Connect herijkt op drie verschillende niveaus: inhoud, structuur en financieel plan. Dit was een grote klus waarbij verschillende inventariserende gesprekken zijn geweest met regio’s, organisaties zoals de FMS, Hartstichting en Harteraad maar ook intern met de BBC en commissie Kwaliteit. Dit heeft eind 2019 geresulteerd in een vernieuwd programma voor Connect in 2020 – 2025. In 2020 wordt dit programma gelanceerd, de voorbereidingen hiertoe zijn in 2019 gestart.

  Connected bijeenkomsten
  Connect vindt het belangrijk om goede voorbeelden en ervaringen te delen. Er zijn in 2019 een tweetal Connected-bijeenkomsten georganiseerd. Cardiologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, onderzoekers en zorgmanagers zijn deze avonden bijeen gekomen om ervaringen uit te wisselen, resultaten te bespreken en toekomstplannen te delen. Het onderwerp voor de programmalijnen AF en HF was ‘samenwerken, meer dan verwijzen’. Voor ACS was de nieuwe programmalijn Pijn op de borst leidend voorwerp. Er is ingegaan op de rol van de huisartsen en de ambulancediensten maar ook op vernieuwingen in het ziekenhuis. Tot slot zijn tijdens de bijeenkomsten verschillende regio’s toegetreden tot het netwerk van Connect. Op de website van Connect zijn de verslagen van deze bijeenkomsten te vinden.

  Nieuwe regio’s
  In 2019 zijn verschillende regio’s toegetreden tot het netwerk van Connect. Ook is in 2019 het netwerk voor de programmalijn ACS compleet sluitend geworden: alle regio’s in Nederland zijn voor ACS verbonden aan Connect. Een heel mooi resultaat! Verder zijn er twee regio’s aan de programmalijn Connect-Hartfalen toegevoegd en zijn er vier regio’s met Connect-AF aan de slag gegaan.
  Resultaten 2019

  • Ontwikkeling nieuw programmaplan Connect voor 2020 - 2025
  • Ontwikkeling Leidraad zorgproces pijn op de borst en aansluitende patiënten versie
  • Twee nieuwe regio’s verbonden aan Connect HF en
  • Vier nieuwe regio’s verbonden aan Connect AF
  • Completering regio’s ACS aan Connect verbonden (landelijk dekkend netwerk voor ACS)