Over de NVVC

  Jaarverslag 2019 - Thema Kwaliteit

  Taken commissie kwaliteit
  De Commissie Kwaliteit (CK) houdt zich bezig met een omvangrijk scala aan onderwerpen binnen onze wetenschappelijke vereniging. Vele activiteiten voor en door de NVVC (werkgroepen) beogen immers een verdere verbetering van de kwaliteit van de cardiologische zorg. Naast de eigen activiteiten en doelstellingen ondersteunt de CK ook de werkgroepen in het behalen van dit gezamenlijke doel. Daarnaast is de CK in nauw gesprek met externe partners, zoals de Harteraad, het Zorginstituut en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) om samen doelstellingen te definiëren en na te streven.  Commissie kwaliteit 2019

  Leden van de CK hebben zitting in diverse gremia binnen de FMS waaronder de Raad Kwaliteit, de Adviescommissie Kwaliteitsvisitaties, de Adviescommissie Richtlijnen en de Advies Commissie Samen Beslissen.

  Optimaliseren kwaliteitsbeleid
  Per 1 juli 2018 is het project Optimaliseren kwaliteitsbeleid van de NVVC van start gegaan, waarvoor we subsidie hebben aangevraagd bij Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het doel van dit project is het optimaliseren van het kwaliteitsbeleid van de NVVC d.m.v. het identificeren van witte vlekken in het kwaliteitsbeleid van de NVVC. Er wordt zowel binnen als buiten de vereniging geïnventariseerd welk kwaliteitsbeleid en welke kwaliteitsinstrumenten er al zijn en welke hiaten er bestaan. Afgelopen jaar zijn interviews gevoerd met gremia zowel binnen als buiten de vereniging, en geïnventariseerd binnen de werkgroep. Er is een start gemaakt met bredere bijeenkomsten om eerste bevindingen te toetsen aan de geïnterviewde stakeholders. Daarnaast is parallel aan dit project een start gemaakt met een project om de duurzame inzetbaarheid van cardiologen te kunnen gaan verbeteren. Uiteindelijk zal aan de hand hiervan in 2020 een geoptimaliseerd NVVC-kwaliteitsbeleid worden opgesteld.


  Kwaliteitsvisitaties en witte lijsten
  Een bekende, belangrijke taak van de CK is en blijft het uitvoeren van periodieke kwaliteitsvisitaties. Afgelopen jaar is een project afgerond, waarbij de vragenlijsten die worden gebruikt tijdens de visitaties, zijn geactualiseerd en er een efficiëntieslag is gemaakt. Doel van dit project is om de administratieve lasten voor de vakgroepen te verminderen. De CK beheert de Witte Lijsten, het register voor interventiecardiologie en sinds kort ook voor elektrofysiologie. In 2019 zijn de eerste klinisch elektrofysiologen geregistreerd. Daarnaast zijn de eerste nulmetingen verricht voor de Witte Lijsten elektrofysiologie.


  Visie ESC richtlijnen
  September 2019 is het SKMS project NVVC visie ESC richtlijnen gestart. Het overnemen van Europese richtlijnen in de Nederlandse praktijk geeft regelmatig problemen op regionaal en landelijk niveau. Namens de NVVC gaat een werkgroep inventariseren, welke problemen spelen en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.


  Samen beslissen
  In 2019 is de CK subcommissie Samen Beslissen opgestart. 
  Deze commissie zal een belangrijke rol spelen in de coördinatie van samen beslissen tools.