Over de NVVC

  Jaarverslag 2019 - Vereniging en Bestuur

  Jubileumjaar en samenstelling bestuur, RvT en congrescommissie
  Het jaar 2019 was een jubileum jaar. We hebben het 85-jarig jubileum van de vereniging met onze leden gevierd tijdens een mooi jubileumcongres in het WTC in Rotterdam. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in april zijn Barbara Mulder en Martin Schalij benoemd tot erelid gezien hun grote staat van dienst voor de NVVC en de cardiologie. Hans Bosker gaf tijdens dezelfde ALV, onder dankzegging voor zijn grote inzet als voorzitter van de NVVC, de voorzittershamer door aan Bert van Rossum. Als inkomend voorzitter werd Joan Meeder welkom geheten. 
  De Raad van Toezicht heeft zich eind 2019 kunnen versterken met twee nieuwe leden, Kees Romme, financieel deskundige en Michel Galjee, cardioloog en bestuurder. Naast het Bestuur had ook de congrescommissie een voorzitterswissel. Albert Willems heeft, onder dankzegging, afscheid genomen en Annemien van den Bosch heeft het stokje overgenomen. Zij heeft een goede start gemaakt met de vernieuwde formule voor het NVVC Najaarscongres.

  Ereleden Barbara Mulder en Martin Schalij

  Beleidsvisie, optimaliseren kwaliteitsbeleid en nieuw programma Connect

  In 2019 is een start gemaakt om te komen tot een NVVC beleidsvisie voor de periode 2020-2025. Twee beleidsdagen en een ledenraadpleging hebben geresulteerd in drie hoofdthema’s waar we als NVVC de komende beleidsperiode specifieke aandacht aan gaan besteden: 

  1) Toegankelijkheid van zorg, 2) Kwaliteit van zorg en 3) De cardioloog van de toekomst. De nieuwe beleidsvisie zal tijdens het najaarscongres in 2020 worden gepresenteerd. Parallel aan dit visietraject liepen in 2019 twee andere belangrijke trajecten binnen de NVVC, die essentieel bijdragen aan de nieuwe beleidsvisie. Een van de trajecten is het SKMS project ‘Optimaliseren kwaliteitsbeleid’, waarbij samen met interne gremia en externe partijen het kwaliteitsbeleid van de NVVC grondig is doorgelicht en lacunes in het beleid zijn geïdentificeerd. Dit vormt een mooie basis om het thema Kwaliteit van zorg invulling te geven voor de komende jaren. Daarnaast is hard gewerkt aan een nieuw programmaplan voor NVVC Connect wat in maart 2020 zal worden gelanceerd. Het Connect programma zal zich in de nieuwe fase nog verder toeleggen op netwerkgeneeskunde en de juiste zorg op de juiste plek, beide essentieel voor het handhaven van de toegankelijkheid van zorg.


  Samen beslissen en eHealth

  Overkoepelende thema’s in 2019 waren ‘Samen beslissen’ en ‘eHealth’. Om Samen beslissen beter te beleggen is onder andere een subcommissie Samen beslissen opgericht. De werkgroep eHealth heeft haar werkterrein verbreed naar eHealth en Artificial Intelligence (AI). AI-expert Nicky Hekster gaf een prikkelende key note lecture tijdens het NVVC Najaarscongres, waarin duidelijk werd wat AI nu en in de toekomst kan betekenen voor de cardiologie. Er zijn veel eHealth initiatieven, waarbij de NVVC met name stuurt op bewijslast verzameling.


  Commissie Wetenschap & Innovatie

  In 2019 is de commissie Wetenschap & Innovatie (W&I) ingesteld, en heeft de NVVC via deze pijler haar eerste steunbrieven uitgestuurd voor wetenschappelijk onderzoek naar onderzoeksvragen uit de NVVC kennisagenda. De commissie W&I geeft voor de NVVC het partnerschap met de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) verder vorm en geeft invulling aan prioriteitsgebieden van DCVA.


  WBMV
  Het traject van het ministerie van VWS om te komen tot een nieuw Planningsbesluit aangaande 
  verrichtingen die onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) vallen, is in 2019 vervolgt. Het advies van de NVVC om onderscheid te maken tussen cardiologische en cardiochirurgische 
  interventies in het nieuwe Planningsbesluit wordt opgevolgd. De verwachting is dat dit traject in 2020 wordt afgesloten.


  Projecten ZiN
  Het Zorginstituut Nederland (ZiN) speelt een belangrijke rol in het Nederlands zorglandschap. In 2019 stonden twee zaken centraal, i.e. opvolging geven aan het Verbetersignalement Pijn op de borst en een standpuntbepaling betreffende Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI). M.b.t. het 
  Verbetersignalement Pijn op de borst vond een eerste monitorbijeenkomst plaats in 2019. De Rekenkamer heeft dit project aangegrepen om de rol van het ZiN te evalueren. Hiervoor hebben betrokkenen vanuit de NVVC hun zienswijze gegeven. Het duidingstraject van ZIN betreffende TAVI heeft in 2019 geleid tot veelvuldig en uitvoerig overleg met o.a. de werkgroep THI, de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, de Harteraad, industriële partijen en ZiN zelf. De verwachting is dat de standpuntbepaling in de zomer 2020 zal worden gefinaliseerd.


  Samenwerking
  Het bestuur heeft ook in 2019 geïnvesteerd in de relatie met relevante organisaties. Naast het ZiN en het ministerie VWS zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College Zorg Opleidingen (CZO)partijen waarmee nauw contact werd gehouden in 2019. Er is een continue overlegstructuur met de Nederlandse Hartregistratie (NHR) en zijn er overleggen geweest met andere beroepsverenigingen (zoals Intensivisten, internisten, thoraxchirurgen, verpleegkundigen). Met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) zijn een aantal generieke richtlijnen en adviezen opgesteld. Vanzelfsprekend is ook de aanlijning met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) essentieel voor de Vereniging. In 2019 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen NVVC, Harteraad, Hartstichting en DCVA voor het uitvoeren van gezamenlijk projecten die bijdragen aan netwerkgeneeskunde in het kader van NVVC Connect. Met het CardioVasculair OnderwijsInstituut (CVOI) de nauwe relatie tussen beide partijen vast te leggen nu het CVOI een onafhankelijke organisatie is geworden. Er is verbinding gemaakt met het recent opgerichte CMIOnetwerk wat de FMS van ICT-expertise voorziet o.a. aangaande de EPD problematiek.


  Inzet op preventie
  In het kader van meer inzet op preventie heeft de NVVC in 2019 het Schone lucht akkoord 
  medeondertekend en haar samenwerking met Taskforce QRS verstevigd. Met meerdere partijen zijn we bezig om mooie publieksactiviteiten op te zetten in het Vondelpark in Amsterdam tijdens het ESC 
  congres in augustus 2020. Deze publieksactiviteiten zijn gericht op gezond leven, preventie van hart en vaatziekten en het leren reanimeren.


  Het NVVC bestuur


  NVVC bestuur 2019
  vlnr.: dr. H.J. (Hans-Marc) Siebelink, prof. dr. A.C. (Bert) van Rossum, dr. M. (Michelle) Michels, dr. E.P. (Ed) de Kluiver en dr. J.G. (Joan) Meeder