Over de NVVC

  Jaarverslag 2019 - Werkgroepen

   Speerpunten

  1. Samen beslissen

  2. Chronische en kwetsbare patiënten

  3. Kwaliteitsregistraties (relatie met de NHR)

  4. Ketenzorg met regionale netwerken

  5. Veranderende communicatie en verhouding met patiënt door eHealth

  6. Leiderschap zowel klinisch als organisatorisch
   NVVC thema’s

  A. Kwaliteit

  B. Opleiding

  C. Beroepsbelangen

  D. Wetenschap & Innovatie

  E. Connect

  Juniorkamer

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Het nieuwe opleidingsplan is geïmplementeerd

  1, 2, 5, 6

  A, B

  Deelname concilium

  1,6

  A, B, C

  De website van de juniorkamer vernieuwd

  1,6

  B

  Actieve deelname De Jonge Specialist

  3,

  B, C

  Landelijke assistenten dag

  5,6

  B, D

  Jonge klaren enquête

  6

  C, D

  Deelname AIOS cardiologie NVVC werkgroepen

  4,5,6

  A, B, C, D, E


  Kamer VS-PA

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Dian Pruijser, lid kamer VS-PA,heeft zitting in de subcomissie 

  Samen Beslissen

  1

  A

  Joris Santman en Aliënde van Goor zijn betrokken bij het 

  herschrijven van het document “Taakherschikking in het hart van

   de zorg”. Binnen een werkgroep met afvaardiging namens de 

  NVVC, NAPA, V&VN-VS en Kamer VS-PA. Afronding volgt in 2020.

  6

  C/A

  Mede organiseren en/of verzorgen van presentaties op het voor- 

  en najaarscongres, en/ of sessies mede voorzitten.

   

  B

  Er werden een aantal nieuwsbrieven verstuurd ter aankondiging 

  van de NVVC congressen en om onze collega’s up to date houden 

  van belangrijke ontwikkelingen binnen de cardiologie, maar 

  vooral ontwikkelingen m.b.t.onze rol als VS en PA

   

  C

  Mede organiseren van de ESC congres 2020 voor de allied 

  professionals

   

  A,B,C,D

  Kamer voor Managers

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Kennisbijeenkomst in voorjaar 2019 inzake specialist 2020 

  en veranderingen op arbeidsmarkt

  6

  B

  Kennisbijeenkomst in najaar 2019 over integraal 

   capaciteitsmanagement

  6

  E

  Opbouwen van netwerk onder managers en vergroten van 

  zichtbaarheid van kamer

   

   

  Afstemming met NHR

  3

  A


  Nederlandse Hart Ritme Associatie (NHRA)

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Afronding en voortzetting registratie van klinische electrofysiologen

  3

  A

  Starten registratie EP centra voor witte lijst

  3

  A

  NHRA congres

   

  A,B,D

  Voortgang richtlijnen

  1

  A,B

  Opleiding hartfunctielaborant Devices/EP

  1

  A,B

  Deelname aan Registratiecommissies Devices/ablaties NHR

  3

  A,D


  Werkgroep Acuut Coronair Syndroom

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Mede organiseren ESC STEMI symposium 2020

  6

  B

  Update NHR ACS registratie

  3

  A

  Retrospectieve ACS data leveren NHR

  3

  A

  Beoordelen richtlijnen DAPT, universal definition MI

  6

  A

  Schrijven MINOCA position paper

  6

  A

  Schrijven verslag/paper NSTEMI NVVC werkgroep

   

  A

  Deelnemen stuurgroep ACS Connect

  1

  E

  Referent voor artikelen en abstracts ESC

   

  D

  Reviewen NSTE-ACS richtlijn ESC

  6

  D

  Initiatie gemeenschappelijk onderzoek

  6

  D

   

  Werkgroep Cardiale MRI, CT en Nucleaire Cardiologie 

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Voorbereiding aanstaande fusie met WG echocardiografie tot WG 
  Beeldvorming in 2020

  6

  A, B, C, D

  Initiatie wetenschappelijk onderzoek m.b.t. 2 NVVC kennishiaten 

  (Diagnostiek aortapathologie en Rol CT coronairangiografie) 

  – beursaanvragen lopende

  6

  D

  Organisatie congresochtend NVVC najaarscongres 2019: 

  ‘Artificial Intelligence in Cardiovasculair Beeldvorming’

  6

  B, D

  Bevorderen kwaliteit Cardiale MRI, CT en Nucleaire Cardiologie onderzoeken, 

  door onderling uitwisseling van expertise en ervaring door de WG-leden

  6

  A, B

  Uitwerking Fellowship Document: eisen fellowship beeldvorming 

  (afronding 2020)

  6

  A, B

  Overleg met Nederlandse Vereniging Radiologie 

  over samenwerking en opleiding – via projectgroep NvvC

  6

  A, B, C, D

  Organisatie CVOI beeldvormingsavonden en multimodality imagingdag 2019

  6

  B

  Professionalisering geavanceerde beeldvorming door intensiveren van 

  onderling contact van de WG leden met het oog op het opzetten van 

  multicenter studies (leden weten ons steeds beter/frequenter te vinden

  6

  D

  Werkgroep Cardiologie en Sport

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  CVOI cursus sportcardiologie

  -

  B

  Samenwerking met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), 

  zitting in bestuur en organisatie van het VSG congres

   

  4

   

  A t/m D

  Uitbreiden mogelijkheden website cardiologie en sport

  5

  B

  Vergaderingen met externe expert op gebied van sportgeneeskunde

   

  4

   

  B en D

  Referent voor artikelen en abstracts ESC

  -

  D

  Onderzoek NOC-NSF keuring a-sporters en opzetten database

  4

  A en D

  Ontwikkeling zorgkaart sportcardiologie

  -

  A

   

  Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie 

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Complexe hartrevalidatie: geen vorderingen op dit dossier vanwege standpunt 

  van VRA dat eerst rapport ZiN wordt afgewacht voordat her document 

  complexe hartrevalidatie formele status kan krijgen.

  1

  A en C

  Ontwikkelen van een implementatieplan voor monitoring en verbetering 

  kwaliteit hartrevalidatie in Nederland met ontwikkelde indicatoren set: 

  indicatoren zullen worden geïmplementeerd via de Connect programma´s.

  3

  A

  Realiseren betere aansluiting hartrevalidatie en cardiovasculaire preventie 

  tussen eerste en tweede lijn: pilot project transmurale hartrevalidatie 

  opgezet in region ZO Brabant, resultaten zullen worden gebruikt voor 

  opschaling via Connect programma´s

  1 en 4

  E

  Opzetten opleiding gespecialiseerd eerstelijns fysiotherapie netwerk voor 

  uitvoering van een beweegprogramma bij patiënten met stabiel coronair lijden 

  en een indicatie voor monodisciplinaire hartrevalidatie: subsidieaanvraag ingediend 

  voor RCT in samenwerking met Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet)

  1

  D

  Brede implementatie telerevalidatie: na verschijnen van het richtlijnaddendum is 

  gewerkt aan 2 papers over dit onderwerp die naar verwachting in 2020 zullen worden 

  gepubliceerd in Neth Heart J. Verder zal binnen de Connect programma´s aandacht 

  worden besteed aan dit thema.

  5

  D

  Werkgroep Congenitale Cardiologie

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  4x per jaar vergadering werkgroep, met als vaste onderwerpen:

  ·  Medisch inhoudelijke presentatie over een van de diverse topics
   over aangeboren hartafwijking

  ·  wetenschappelijke  onderzoek

  ·  complexe casuïstiek

  ·  bestuurlijke zaken

  1, 2, 4

   A, D

  Werkgroep E-Health en AI

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Webforum voor de NVVC website onderhouden

  5

   

  Samenwerking met commissie wetenschap&innovatie

   

  D

  Invulling presentatie najaarsvergadering

   

  D

   

  Werkgroep Echocardiografie

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Beroepscompetentie profiel echocardiografist (echolaborant) 

  is geschreven en geaccordeerd door de NVVC. 

  Document is naar CZO gestuurd.

  6

  A, B, C

  Nauwere banden met EACVI, voorzitterschap van sessie 

  verzorgd tijdens EuroEcho 2019 

  4

  D

  Deelname in nationale werkgroep staphylococcus aureus bacteriemie.

  4, 6

  A

  Fellowship imaging richtlijn vorm geven.

  4, 6

  B

  Casuïstiek bespreking tijdens de vergaderingen

   

  B, D

  Deelname werkgroep endocarditis (SKMS project, geïnitieerd vanuit NVVC)

  3, 4

  A, D

  Organiseren CVOI Echomiddagen (voor cardiologen en echolaboranten)

  6

  A, B

  Besluit tot fusie van werkgroep Echo en werkgroep MRI/CT 

  en nucleaire geneeskunde is definitief.

  6

  C

  Namens de NVVC deelname aan werkgroep ZIN 

  “onderzoek bij tromboveneuze embolie”

  1, 6

  A, E

  Deelname Euro endo registry (EACVI)

   

  D

   

  Werkgroep Gender

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  1. Bewustwording Gender verschillen CVD bij de algemene bevolking

  2. + 4.

  D.

  2. Organiseren CVOI dag / webinars

  3.

  B. /D.

  3. Patiëntenzorg binnen “vrouwen” poli

  3.

  A. /E.

  4. Schrijven Leidraad INOCA

  3.

  B. /D.

  5. Registry van patiënten

  2.

  D.

   

  Werkgroep Geriatrische cardiologie

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Themabijeenkomst voorjaarscongres NVVC

  2

  A

  Themabijeenkomst najaarscongres NVVC (eHealth en ouderen)

  2, 4, 5

  A, E

  Onderzoeken verdere samenwerking Ned Ver Klin Geriatrie

  2

  C

  Specifieke behandeling ouderen in de richtlijnen, inventarisatie, publicatie

  2

  A

  In overleg met CVOI voorbereiden cursus geriatrische cardiologie 2020

  2

  B

  ZonMw project ‘’Individualized geriatric care for the frail heart failure patient’’
  ism Cardiologie/Internisten oudergeneeskunde Amsterdam UMC
   2 D
  Voorbereiding CarvascGer symposium 2020 2 B

  Werkgroep Hartfalen

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij

  NVVC thema

  1. Samen beslissen – gepast gebruik en verstandig kiezen

  Ontschotting van de hartfalen zorg en realisatie van een lijnoverstijgend, 

  multidisciplinair gestroomlijnd zorgpakket. Het NVVC Connect Hartfalen 

  programma speelt een leidende en directieve rol

  1,2,4,6

  A, E

  2. Chronische en kwetsbare patienten

  ·  Adequate behandeling en begeleiding van chronische en kwetsbare patiënten
    met hartfalen, iseen van de pijlers van het NVVC Connect Hartfalen volgens jzojp

  ·  Bijdrage aan de gerealiseerde richtlijn palliatieve zorg

  ·  Inventarisatie vormgeven stimuleren van gericht wetenschappelijk onderzoek,
     conform de NVVC kennisagenda,

  1,2,4

  A,D,E

  3. Kwaliteitsregistraties (relatie met de NHR)

  ·  realisatie minimale hartfalen dataset met database registratie van hartfalen patiënten in Castor.

  ·  Oprichting registratiecommissie (voorzitter dr. J.J. Brugts, Erasmus MC).

  ·  In select aantal klinieken een pilot project gestart voor toetsing van de praktische haalbaarheid
    van brede klinische implementatie van deze dataset.

  ·  NHR-publicatie 2019 de eerste cijfers de HF-registratie.

  ·  Initiatieven in bestaande EPDs de HF-dataset in te bouwen, gerealiseerd voor HiX en EPIC. 

  3,4

  A,D,E

  4. Ketenzorg met regionale netwerken

  ·  Verdere landelijke implementatie van het NVVC-Connect hartfalen project

  ·  In diverse regio’s zijn netwerkgeneeskundige, multidisciplinaire initiatieven ontplooid of in voorbereiding.

  1,4,6

  A,D,E

  5. Veranderende communicatie en verhouding met patient door e-Health

  Start nationale MONITOR HF trial, waarbij in een 20-tal centra de meerwaarde van het CardioMEMS device wordt onderzocht in patiënten met hartfalen.

  4,5

  A,D,E

  6. Leiderschap zowel klinisch als organisatorisch

  ·  klankbord ten behoeve van endorsement van diverse richtlijnen (o.a. European Society of Cardiology, NHG standaard, palliatie richtlijn)

  ·  Op organisatorisch niveau faciliteren van innovatie betreffende de opleiding tot cardioloog met aandachtsgebied

  Hartfalen, alsmede de coaching- en regiefunctie van de praktiserend hartfalen cardioloog.

  ·  samen met het CVOI in de vormgeven van structureel lijnonderwijs, waarbij gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een modulair programma

  ·  onderzoeken mogelijkheid voor het oprichten van een specifiek “Hartfalen fellowship”

  6

  A,B,C

  Werkgroep Interventie Cardiologie

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Optimaliseren landelijke registratie NHR kwaliteitsindicatoren

  3

  A

  Definitie ‘Acute PCI’ in ontwikkeling in samenwerking met BBC

   

  C

  Vernieuwen Praktijkdocument Interventiecardiologie

   

  A, B

  WIC sessie tijdens EuroPCR: Left main PCI

   

  D

  WIC symposium tijdens DRES: award voor innovatief onderzoek

   

  D

  WIC invulling tijdens NVVC najaarscongres

   

  D

  Start behoefteraming Interventiecardiologen

  6

  B, C

  Samenwerking EAPCI door voorzitter WIC (‘white book’ opzetten)

  3, 4

  A, D, E

   

  Werkgroep Intensieve Cardiologische Zorg

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij

  SKMS project herziening CCU richtlijn

   

  A

  Opstellen position paper cardiogene shock

   

  A

   

  Werkgroep THI 

  Resultaten / activiteiten

  sluit aan bij Speerpunt nr.

  sluit aan bij NVVC thema

  Input geven aan ZiN t.a.v. indicatiedocument TAVI 

   

  A, C, D

  Voorstel verplichte dataset THI registratie in NHR

  3

  A

  Voorstel verplichte dataset hartteambespreking

  3

  A

  Position Statement Paper THI opnieuw ingediend bij Netherlands Heart Journal

   

  A

  Bestuurswissel

   

   

  Endorsement ESC richtlijn Valvulair Heart Disease. Vertaalslag naar Nederlandse situatie.

   

  A

  Inventarisatie kennishiaten t.a.v. THI

   

  D

  Overleg met NHR m.b.t. dataregistratie

  3

  A