Over de NVVC

  Jaarverslag 2019 - Thema Wetenschap & Innovatie

  Commissie Wetenschap & Innovatie (W&I)
  De commissie is eind 2018 gestart. Begin 2019 zijn via een sollicitatieprocedure samen met de Nederlandse Hartregistratie (NHR) nog drie aanvullende leden geworven voor de commissie W&I. Eén van hen is tevens lid van de Wetenschapsraad van de NHR. Zomer 2019 is het huishoudelijk reglement vastgesteld. Doel is om wetenschap en innovatie (zowel technisch als organisatorisch) in de cardiologie te stimuleren en faciliteren, en te vertalen naar de dagelijkse praktijk, om zo bij te dragen aan betere zorg voor hartpatiënten en preventie van hartziekten. 
  De commissie doet dit door:
  • Het opstellen en onderhouden van een Kennisagenda NVVC met prioriteiten voor onderzoek naar zorgevaluatie en innovatie, en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Kennisagenda NVVC.
  • Het opstellen van een procedure innovatie, en het coördineren van de uitvoering binnen de vereniging en met externe partijen, in afstemming met en onder verantwoordelijkheid van het NVVC-bestuur.
  • Samenwerking met de Raad W&I van de Federatie Medisch Specialisten, de Wetenschapsraad van de NHR en (de NVVC-vertegenwoordigers binnen) het netwerk van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

  Kennisagenda NVVC en Zorgevaluatie & Gepast Gebruik
  Op 13 maart 2019 is de Kennisagenda NVVC aangeboden aan Floris Italianer, voorzitter van de Raad van Toezicht DCVA. Italianer: “Deze Kennisagenda van de NVVC bevat belangrijke vragen en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk van cardiologen, waarnaar de komende vijf jaar meer onderzoek moet worden gedaan.” Om de Kennisagenda verder uit te dragen is gesproken met partners die op verschillende wijzen hieraan zouden kunnen bijdragen (Hartstichting, WCN, NLHI). Sommige NVVC werkgroepen hebben coördinatoren aangewezen die onderzoek gaan genereren op de voor hun werkgroep relevante onderzoeksvragen. Om onderzoek op de Kennisagenda te stimuleren is zomer 2019 de ‘Procedure aanbevelingsbrief NVVC bij indienen subsidieaanvraag zorgevaluatie of innovatie’ ingevoerd. Leden van de NVVC kunnen via een digitale aanmeldmodule in het NVVC netwerk hierom vragen. Gaat het om innovatie-onderzoek dat niet op de Kennisagenda staat, dan kan met een steunbrief van de betrokken NVVC werkgroep ook een verzoek ingediend worden. In 2019 zijn 13 steunbrieven verstrekt voor subsidieaanvragen Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (10), Veelbelovende Zorg (2) en Hart voor duurzame zorg (1). Via de Federatie volgt en beïnvloedt de commissie de ontwikkelingen rond het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik, dat een resultante is van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg en dat de komende jaren impact zal krijgen op de dagelijkse praktijk.
  NVVC voorzitter Hans Bosker biedt de Kennisagenda NVVC aan, aan Floris Italianer, voorzitter Raad van Toezicht DCVA, Holland Heart House Utrecht, 13 maart 2019


  Innovatieroutes
  Cardiologie is een vakgebied dat zich, zowel op technisch vlak als organisatorisch, snel blijft ontwikkelen. Om de zorginnovatie snel ten goede te laten komen aan de patiënt, moet de nieuwe zorg deel gaan uitmaken van het basispakket en opgenomen worden in de dbc-systematiek. Het onderbrengen van innovaties in de verzekerde zorg, incl. bekostiging, is een weinig gestroomlijnd en dynamisch proces. Daarnaast is de financiering van geaccepteerde innovatie niet altijd afdoende. De NVVC wil nu het beleid rond innovaties, zowel vanuit de vereniging zelf, als vanuit industriële partijen, coördineren en structureren. 
  In 2019 heeft de commissie W&I een begin gemaakt met de procedure innovatie. Afbakening is gemaakt waar de NVVC zich mee bezig zal houden. Ook zijn diverse innovatieroutes beschreven en actoren , binnen en buiten de vereniging, geïdentificeerd. Uiteindelijk moet er een werkbare procedure komen die de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen beschrijft en die duidelijk maakt wanneer voor welke innovatieroute gekozen moet worden. De NVVC werkgroepen krijgen hierin een belangrijke rol en zijn medio 2019 al bevraagd welke innovaties de komende jaren voor zover nu te overzien grote impact zullen krijgen 

  Dutch CardioVascular Alliance
  Binnen de in 2018 opgerichte DCVA beoogt de NVVC het klinisch toegepast onderzoek en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de klinische praktijk te bevorderen. Er zijn meerdere NVVC vertegenwoordigers actief binnen DCVA; W&I leden maken deel uit van de pijlers onderzoeksbeleid, datainfrastructuur, implementatie en talent. Voor het DCVA leiderschapsprogramma heeft de NVVC eind 2019 een opdracht  Zorgevaluatie geschreven. Centrale vraag is hoe zorgevaluatie voor patiënten met hart- en vaatziekten in Nederland een impuls kan krijgen, zodat het bestendig wordt ingebed in de DCVA en de ziektelast van hart- en vaatziekten gereduceerd kan worden. 3 Deelnemers in het leiderschapsprogramma zullen hierover advies uitbrengen aan de NVVC. De deelnemers zullen begeleid worden vanuit o.a. de commissie W&I.


  Communicatie
  Voor alle NVVC werkgroepen zijn portefeuillehouders van de commissie W&I benoemd. De meeste werkgroepen zijn in de tweede helft van 2019 bezocht door een commissielid, om het W&I beleid toe te lichten. Ook is het W&I beleid gepresenteerd in beide ALV’s. Via de NVVC nieuwsbrief zijn leden geïnformeerd over subsidiemogelijkheden voor zorgevaluatie en innovatie. In het NVVC netwerk staat een subsidiekalender. Bij het voorjaarscongres is een corner Kennisagenda georganiseerd in de pauzes op vrijdag. Voor het najaarscongres heeft de commissie een symposium georganiseerd over het W&I en DCVA beleid. Ook is een presentatie gegeven over de DO-IT Registry als zorgevaluatie avant la lettre. Professor Dijkgraaf, gezondheidseconoom, heeft een prikkelend betoog gehouden over verdelingsvragen. ‘Bereken niet alleen wat één QALY kost, maar bedenk ook wat je met het geld voor andere patiënten kunt doen.’