Cardiac Rehabilitation Decision Support System (CARDSS)

CARDSS: Development and Evaluation of a Guideline Based Decision Support System for Cardiac Rehabilitation (Abstract)

Niels Peek, Rick Goud, Nicolette de Keizer, 
Mariëtte van Engen-Verheul, Hareld Kemps, Arie Hasman

Financiering van hartrevalidatie in Nederland

Onder toezicht van CARDSS is een verslag gemaakt over de financiering van hartrevalidatie in Nederland. In het verslag worden de volgende drie onderzoeksvragen beantwoord:
1. Wat zijn de huidige vergoedingen voor hartrevalidatie en hoe wordt daar van gebruik gemaakt?
2. Wat zijn de knelpunten voor het werken volgens de geldende richtlijnen voor hartrevalidatie binnen de huidige vergoedingsstructuur en hoe kan er in deze vergoedingsstructuur worden gedeclareerd om te werken volgens de geldende richtlijnen?
3. Waar moet de vergoedingsstructuur voor hartrevalidatie aan voldoen om optimaal aan te sluiten bij de geldende richtlijnen?

Financiering van hartrevalidatie in Nederland

Advies screeningsinstrumenten depressie, angst en sociale steun bij hartpatiënten

Bij de herziening van de richtlijn Hartrevalidatie met betrekking tot de psychische en sociale doelen (project PAAHR) was ervoor gekozen om screening van psychische symptomen, sociale steun en sociaal functioneren aan te bevelen maar geen aanbevelingen te doen met betrekking tot specifieke screeningsinstrumenten. In de commentaarronde en bij het ontwikkelen van de bijbehorende beslisbomen bleek dat het toch wenselijk was om tot een advies te komen met betrekking tot voorkeursinstrumenten. Dit heeft geleid tot een uitgebreide literatuurstudie naar screeningsinstrumenten voor depressie, angst en sociale steun en consensus van alle Nederlandse deskundigen over voorkeursinstrumenten.

Het advies is ook bestudeerd door de werkgroep Cardiopsychologie. De werkgroep Cardiopsychologie onderschrijft de deskundigheid van de adviesgroep en daarmee ook het advies over de diverse vragenlijsten, met de opmerking dat de meerwaarde van het screenen op sociale steun met een vragenlijst nog aangetoond zou moeten worden. Er wordt door de werkgroep geadviseerd hier onderzoek naar te doen.

In de nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 is een literatuurstudie opgenomen naar de negatieve consequenties van gebrek aan sociale steun op psychische symptomen, cardiale morbiditeit en mortaliteit bij hartpatiënten. Hieruit komt naar voren gebrek aan sociale steun tot een slechtere prognose met betrekking tot al deze parameters leidt.

Adviesrapportage

Bijlage: Matrix Angstsymptomen

Bijlage: Matrix Depressieve symptomen

Bijlage: Matrix Sociale Steun

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Onderdeel van FMS
Holland Heart House