Wie wij zijn

Het zijn de leden die de vereniging maken. Lees of kijk naar diverse interviews en maak kennis met de cardioloog.

Video Portretten  
 
 Interview met Martin Hemels  Interview met Victor Umans
       
   
 Interview met Menko Jan de Boer  Interview met Maarten Jan Cramer
   
Portretten  
Interview met Barbara Mulder Interview met Petra van Pol

Over de NVVC


De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is de wetenschappelijke vereniging van cardiologen en andere gespecialiseerde zorgverleners op het gebied van hart- en vaatziekten. De vereniging zet zich in voor optimale zorg voor de patiënt. Zij stelt daartoe richtlijnen op. Het verenigingsbeleid is gericht op kennisverbreding en versterking van de onderlinge samenwerking tussen cardiologen. Bovendien bevordert de NVVC een goed samenspel van cardiologen met andere zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers, steeds met het patiëntbelang als uitgangspunt. Via het CardioVasculair Onderwijs Instituut is de NVVC betrokken bij de nascholing van cardiologen en verpleegkundig specialisten.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld.

Om deze missie te kunnen uitvoeren is de NVVC faciliterend, stimulerend en richtinggevend, en zoekt zij samenwerking met die instellingen/instanties die (mede) een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de cardiovasculaire zorg in Nederland.

De NVVC is van mening dat iedere inwoner in Nederland recht heeft op en toegang tot goede, veilige, doelmatige en innovatieve zorg en alle leden leveren hieraan een substantiële bijdrage door het leveren van uitmuntende zorg. Dit weerspiegelt zich in de resultaten waarbij de geleverde zorg zichtbaar en transparant is. Op deze wijze wordt verantwoording afgelegd aan patiënt en maatschappij.

De NVVC ziet het als haar taak om op onafhankelijke wijze de professional in de kwaliteitsontwikkeling te faciliteren en te stimuleren. Een goede opleiding, het uitwisselen van informatie, het realiseren van ontmoetingen ten behoeve van meningsvorming en uitwisseling van ervaringen, maar ook registratie, ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren, volumenormen en accreditering zijn hierbij van wezenlijk belang.

Lees verder

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Onderdeel van FMS
Holland Heart House