Lid worden van de NVVC

De NVVC is een vereniging van en voor cardiologen. De NVVC heeft 1595 leden waarvan het oudste lid 93 jaar is en het jongste lid 24 jaar.

Voor nieuwe leden geldt dat de contributie via automatische incasso wordt geïnd. U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen.

Noodzakelijk zijn:

 • Het volledig ingevulde inschrijfformulier inclusief volledig ingevuld machtigingsformulier voor het innen van de contributie. Zonder ingevuld machtigingsformulier wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
 • Een digitale pasfoto.
 • Voor cardiologen in opleiding: een bewijs van opleiding, mag paraaf van de opleider op het inschrijfformulier zijn, of een andere bevestiging.
 • Voor andere aspirant-leden: Een aanbevelingsbrief van een cardioloog die lid is van de NVVC.
 • Mail het inschrijfformulier inclusief machtigingsformulier, pasfoto en aanbevelingsbrief naar onderstaand e-mailadres: 

  Inschrijfformulier inclusief machtigingsformulier

FMS Nummer

Het FMS nummer voor NVVC leden (cardiologen) is niet voor medewerkers van het NVVC-bureau in te zien.
Leden kunnen dit zelf opvragen bij de FMS: (030-2823666)

Behandeling van ontvangen inschrijvingen op het NVVC-bureau

 • Inschrijving wordt besproken in de wekelijkse bestuursvergadering. 
 • Na bespreking door het bestuur ontvangt u een bevestiging of u geaccepteerd wordt als lid, en zo ja, voor welk soort lidmaatschap u in aanmerking komt. 
 • Daarna volgt een mededeling in de nieuwsbrief met een link naar profiel van nieuw lid. 
 • U ontvangt daarna maandelijks het Netherlands Heart Journal.

Contributie

 • Bij aanmelding vanaf 1 januari tot het Voorjaarscongres betaalt u de volledige contributie. 
 • Bij aanmelding vanaf het Voorjaarscongres tot het Najaarscongres betaalt u de helft van de NVVC contributie (exclusief bijdrage aan de FMS*). 
 • Bij aanmelding na het Najaarscongres tot 31 december betaalt u de volledige contributie in het volgende kalenderjaar.

Contributie NVVC-leden

Gewoon lid
(Geregistreerde cardiologen)

€ 1129,44

 (inclusief € 526,44 bijdrage FMS*)

Junior lid
(Cardiologen in opleiding)

€  200,00

 (exclusief lidmaatschap DJS/LAD**)

Buitengewoon lid

€  200,00

 (exclusief lidmaatschap DJS/LAD**)

Niet-praktiserend lid
(Niet praktiserende cardiologen)

€    75,00

 
Buitengewoon lid combi NVHVV
(Gecombineerd lidmaatschap 
NVVC - NVHVV)
€  180,00  

N.B. Indien u geen toestemming voor automatische incasso verleent wordt er 10 euro administratiekosten in rekening gebracht. Maakt u wel gebruik van automatische incasso dan hoeft u geen administratiekosten te betalen.

Machtigingsformulier

*FMS bijdrage

Praktiserende medisch specialisten betalen vanaf 1 januari 2018 € 526,44 voor de belangenbehartiging van de medisch specialisten in Nederland. 
Hierbij hoort ook de individuele dienstverlening die de Federatie aanbiedt in samenwerking met de LAD via het Kennis- en dienstverleningscentrum, kortingen en andere voordelen.

Toetreding FMS

Tijdens ledenvergaderingen en in de nieuwsbrieven is uitvoerig stil gestaan bij de voordelen die toetreding tot de Federatie met zich zou meebrengen. Het bestuur heeft dit proces zeer zorgvuldig doorlopen en veel aandacht gegeven aan de mening van de leden in de afwegingen die geleid hebben tot de besluiten om toe te treden. Met een Federatie van bijna 20.000 medisch specialisten hebben wij een krachtige stem naar buiten toe. Deze stem is hard nodig in de komende tijd, gezien alle ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Meer informatie kunt u hier vinden:
Federatie van Medisch Specialisten.
Nieuwsbrief NVVC
Verslag ALV 31 oktober 2014
FMS diensten-advies


Het FMS nummer voor NVVC leden (cardiologen) is niet voor medewerkers van het NVVC-bureau in te zien.

Leden kunnen dit zelf opvragen bij de FMS:(030-2823666)

**Toetreding De Jonge Specialist (DJS) en
   Landelijke Artsen Dienstverband (LAD)

Junior leden (cardiologen in opleiding) hebben de mogelijkheid om naast het NVVC lidmaatschap tevens lid te worden van DJS/LAD. DJS is de beroepsvereniging voor alle AIOS, ANIOS, profielartsen en arts-onderzoekers in Nederland en behartigt de belangen van toekomstig medisch-specialisten. DJS werkt nauw samen met de LAD, de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband. De LAD zorgt voor de vertegenwoordiging van de DJS-leden aan de cao-tafels en op instellingsniveau. Daarnaast hebben DJS-leden door de samenwerking met de LAD onder andere recht op individuele juridische dienstverlening. Door het gezamenlijk lidmaatschap met de LAD, bent u als junior lid ook aangesloten bij de KNMG en ontvangt u Medisch Contact.

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u lid wilt worden van DJS/LAD of alleen van DJS. Indien u op het inschrijfformulier aangeeft lid te willen worden van DJS/LAD of DJS, stemt u er mee in dat uw privégegevens eenmalig aan DJS/LAD of DJS worden verstrekt. DJS en LAD verwerken deze gegevens conform het bepaalde in hun privacy statements die zijn te vinden op hun internetsites van DJS (www.dejongespecialist.nl) en LAD (www.lad.nl).

De contributie wordt door DJS bij u in rekening gebracht (130 euro per jaar voor zowel DJS/LAD als DJS leden waarvan ten minste 42% via de CAO gedeclareerd kan worden).
Voor meer informatie zie www.dejongespecialist.nl

Veel gestelde vragen

Ben ik via de fms ook verzekerd voor rechtsbijstand en tuchtrecht en kan ik het lidmaatschap LAD en VVAA opzeggen nu alles gecombineerd is?
Antwoord:
'Praktiserend medisch specialisten die lid zijn van hun wetenschappelijke vereniging zijn, als zij als medisch specialist werkzaam zijn in dienstverband,  ook lid van de LAD. Via dit lidmaatschap is het LAD ledenvoordeel op hen van toepassing. Voor meer informatie over dit ledenvoordeel kijkt u op de LAD websiteVoordat u de rechtsbijstandsverzekering opzegt adviseren wij u informatie in te winnen bij de VVAA  over de exacte inhoud van het LAD-verzekeringspakket. 

Praktiserend medisch specialisten die werkzaam zijn in vrij beroep zijn GEEN lid van de LAD, het LAD ledenvoordeel is dus niet op hen van toepassing.'

Kan ik 'Gewoon lid' worden (blijven) van de NVVC zonder lid van de FMS te worden?
Antwoord:
Dit is niet mogelijk. Statutair is het lidmaatschap van de Federatie onlosmakelijk verbonden aan het lidmaatschap van de wetenschappelijke vereniging.

Waar kan ik voortaan terecht met vragen over mijn lidmaatschap?
Bij de NVVC kunt u terecht met vragen over uw lidmaatschap (contactgegevens).
De NVVC is als vereniging lid van de FMS en u blijft individueel lid van de NVVC.

Aan wie betaal ik mijn contributie?
Aan de NVVC. Indien gewenst ontvangt u van de NVVC een contributienota. Hierin is uitgesplitst wat u betaald voor de FMS en voor de NVVC.

Zitten er nu andere medewerkers op het bureau?
Nee, de NVVC en haar dienstverlening aan u blijft bestaan dus u krijgt ook de medewerkers aan de telefoon die u gewend bent.

Heb ik als lid nog invloed?
De federatie gaat alleen over de hoofdlijnen; de NVVC bepaalt de inhoud voor de cardioloog. Als NVVC lid heeft u hierop invloed en zeggenschap!

Gaat de NVVC op in de federatie?
Nee, alle wetenschappelijke verenigingen blijven zelfstandig, met eigen leden. De NVVC krijgt een positie in de Ledenraad van de federatie, die bestaat uit 32 vertegenwoordigers van de verenigingen. Voor elke 500 verenigingsleden is er een stem, waarbij een vereniging met maximaal drie zetels in de ledenraad is vertegenwoordigd.
Er zijn vier domeinen benoemd waar partijen gezamenlijk beleid zullen voeren: kwaliteit, opleiding, beroeps- belangen en wetenschap. Cardiologen hebben hier invloed op via de vertegenwoordigers in de raden kwaliteit, opleiding, en beroepsbelangen & wetenschap.

De NVVC blijft de specifieke belangen van cardiologen en de cardiologie zelfstandig behartigen. Zo kunnen binnen de federatie bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over richtlijnontwikkeling in het algemeen; de inhoud van de richtlijn zelf blijft een verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke Vereniging.

Blijft de Orde van Medisch Specialisten (OMS) bestaan?
Nee, begin 2015 is de OMS opgeheven en vormt het bureau van de orde het federatiebureau.
Met ingang van 2015 is de contributie voor OMS en LAD vervallen.

Worden de belangen van specialisten in dienstverband door de federatie behartigd?
Ook de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), participeert in het nieuwe samenwerkingsverband. De LAD blijft bestaan als zelfstandige organisatie, maar specialisten zullen via de federatie door de LAD worden vertegenwoordigd. De LAD zal vanaf 2015 in opdracht van de federatie de CAO-onderhandelingen voor alle dienstverbanders in zowel de academische als de algemene ziekenhuizen voeren. 

Opzeggen / wijzigen lidmaatschap

Opzeggen

Het lidmaatschap bij de NVVC opzeggen kan per kalenderjaar.

Procedure:

 • Schriftelijke opzegging per adres NVVC-bureau.
 • Opzeggen voor het einde van het kalenderjaar.

Wijzigen

Wijziging van soort lidmaatschap graag zo snel mogelijk aangeven bij het NVVC-bureau.

Procedure:

 • Schriftelijke mededeling wijziging lidmaatschap per adres NVVC-bureau.
 • Aanpassing contributie wordt het volgende kalenderjaar doorgevoerd.

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Holland Heart House