Over de NVVC


De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld.

Om deze missie te kunnen uitvoeren is de NVVC faciliterend, stimulerend en richtinggevend, en zoekt zij samenwerking met die instellingen/instanties die (mede) een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de cardiovasculaire zorg in Nederland.

De NVVC is van mening dat iedere inwoner in Nederland recht heeft op en toegang tot goede, veilige, doelmatige en innovatieve zorg en alle leden leveren hieraan een substantiële bijdrage door het leveren van uitmuntende zorg. Dit weerspiegelt zich in de resultaten waarbij de geleverde zorg zichtbaar en transparant is. Op deze wijze wordt verantwoording afgelegd aan patiënt en maatschappij.

De NVVC ziet het als haar taak om op onafhankelijke wijze de professional in de kwaliteitsontwikkeling te faciliteren en te stimuleren. Een goede opleiding, het uitwisselen van informatie, het realiseren van ontmoetingen ten behoeve van meningsvorming en uitwisseling van ervaringen, maar ook registratie, ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren, volumenormen en accreditering zijn hierbij van wezenlijk belang.

De NVVC zorgt ervoor dat de aandacht voor kwalitatief hoogwaardige cardiologische zorg permanent aanwezig is, zowel bij zorgprofessionals als bij externe partijen zoals de overheid. De NVVC wil voorop lopen bij de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid binnen de Federatie van Medisch Specialisten Nederland in samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen.

Daarnaast heeft de NVVC een substantiële inbreng in het beleid voor preventie, acute en electieve zorg en de zorg voor chronisch zieken op het gebied van hart- en vaatziekten.

Foto: Bestuur NVVC
vlnr.:prof. dr. A.C. (Bert) van Rossum, dr. M. (Michelle) Michels, dr. H.J. (Hans-Marc) Siebelink, dr. E.P. (Ed) de Kluiver en dr. H.A. (Hans) Bosker

Samenwerkingsorganisaties

De NVVC werkt samen met diverse andere partijen zoals:

  • Hart&Vaatgroep en de STIN om genoemde doelen voor haar patiënten te bereiken.
  • Het ICIN, de WCN en de NHS om onderzoek en kliniek te combineren en resultaten van zorg te optimaliseren.
  • Nauwe samenwerking met de NVT wordt als vanzelfsprekend beschouwd.
  • Het opleidingsinstituut CVOI dat een belangrijke rol speelt bij de scholing van cardiologen in opleiding bij het verzorgen van de nascholing voor cardiologen en andere professionals.
  • De dataregistratie organisatie NCDR, eveneens opgezet door de NVVC, moet geleverde prestaties inzichtelijk maken waardoor het mogelijk wordt verantwoording af te leggen.
  • De FMS, onder andere om te laten zien welke kwaliteit wij als medisch specialisten leveren, kwaliteitsprojecten op te pakken en ook de betrokkenheid van de medisch specialist bij het beheersen van de kosten naar voren brengen.
  • Vele andere partijen zoals zorgverzekeraars, de inspectie van de gezondheidszorg en het ministerie van VWS.

Kortom, cardiologen gaan voor goede zorg en staan voor goede zorg!

Relatie met de medische industrie

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Onderdeel van FMS
Holland Heart House