Accreditatie aanvragen

LET OP:  Behandeling start niet eerder dan na ontvangst van het gefactureerde bedrag.

Accreditatie aanvragen bij de NVVCNascholingsagenda's

Informatie over komende congressen en cursussen vindt u in de nascholingsagenda's:

Nascholingsagenda NVVC

Nascholingsagenda EBAC

Accreditatiereglement

Accreditatieregelgeving KNMG

Accreditatie reglement NVVC

Doel
De accrediteurs van de commissie kwaliteit toetsen nascholingsactiviteiten op basis van vastgestelde criteria. Dit accreditatiereglement is onderdeel van het Huishoudelijk reglement van de commissie kwaliteit.

1. Algemeen

 • De commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) voert de accreditering van nascholing voor cardiologen uit. De commissie kwaliteit wordt hierin ondersteund door een medewerker van het NVVC-Bureau, die de aanvragen verzamelt, voorbereidt, factureert en na een oordeelsvorming door de accrediteurs van de commissie kwaliteit afwerkt.
 • De accrediteurs maken deel uit van de Commissie Kwaliteit, aan wie zij rapporteert over de werkzaamheden.
 • Er zijn tenminste twee accrediteurs aangesteld. Dit zijn cardiologen, lid van de commissie kwaliteit.
 • Accrediteurs treden na een zittingsduur van drie jaar af volgens een vastgesteld rooster. Zij zijn dan nog eenmaal voor een periode van drie jaar terstond herbenoembaar. De zittingsduur eindigt bij beëindiging zitting commissie kwaliteit.

2. Disclaimer
De commissie kwaliteit is niet verantwoordelijk voor accreditatievermelding door derden. De geaccrediteerde congressen worden gepubliceerd in de NVVC Nascholingskalender. Alleen deze vermelding telt.

3. Eisen accreditatieaanvraag / Criteria accreditatie

 • De doelgroep moet duidelijk zijn. Criterium: bestemd voor/relevant voor cardiologen.
 • De leerdoelen moeten duidelijk zijn. Criterium: verwachte winst in kennis, kunde en/of inzicht.
 • De inhoud moet omschreven zijn. Criterium: vakinhoudelijk/medisch wetenschappelijk.
 • De cursusinhoud en het rendement van de cursus moeten geëvalueerd (kunnen) worden.
 • Deelname moet open staan voor alle geïnteresseerden.
 • Op aanvraag moet inzicht in organisatie, financiën en marketing gegeven worden.
 • De relatie met een eventuele sponsor moet duidelijk zijn voor deelnemers. Criterium: aan de sponsoring zijn geen inhoudelijke voorwaarden verbonden en het mag de organisatoren niet beperken. Er moet worden voldaan aan de CGR regels, zie ook: www.cgr.nl
 • Competenties: De competenties moeten ingevuld zijn om aanvragen in behandeling te nemen.4. Aanvraagprocedure

 • De aanvraagtermijn voor accreditatie is minimaal twee maanden voor de datum van de nascholing. Voor leden van de NVVC geldt een termijn van minimaal een maand. Aanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen.
 • Aanvragen worden digitaal verwerkt via GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).
 • Sponsors dienen te worden vermeld op de aankondiging en het programma.
 • De aanvragen worden doorlopend beoordeeld en indien nodig nader besproken in de commissie kwaliteit en ontvangen het predicaat ‘geaccrediteerd door de NVVC’.
 • De algemene voorwaarden van het beoordelingskader accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten van de KNMG worden door de NVVC aangehouden.
 • Voor de behandeling van een accreditatieaanvraag wordt 300 euro (exclusief btw) in rekening gebracht voor gesponsorde nascholing en 100 euro (exclusief btw voor niet-gesponsorde nascholing.
 • Speciale regeling voor refereeravonden staat vermeld in artikel 5 van dit reglement.
 • Pas nadat de factuur is betaald, wordt de aanvraag in behandeling genomen.
 • De geaccrediteerde cursussen worden vermeld in de Nascholingskalender op de website van de NVVC (alleen deze vermelding telt).
 • Een negatief antwoord wordt gemotiveerd. Zo nodig kan de aanbieder de commissie kwaliteit vragen om een herziening van het besluit. Het daaropvolgende besluit van de commissie kwaliteit is bindend.
 • De aanbieder van de nascholing is verplicht om binnen twee maanden na afloop van de activiteit de presentielijst van de deelnemers in te voeren in het GAIA-systeem a.h.v. BIG-nummers.5. Accreditatie refereeravonden
Voor de aanvraag van accreditatie voor refereeravonden over een heel kalenderjaar, geldt sinds 1 januari 2009 de volgende regeling:

 • In de maand januari dient de accreditatie voor de eerste refereeravond dat jaar, voorzien van een inhoudelijk programma, te worden aangevraagd. Daarbij dient als bijlage een overzicht mee te worden gestuurd van alle opvolgende refereeravonden die worden gehouden in het betreffende kalenderjaar. Kosten: 100 euro (exclusief btw.
 • Vervolgens dient iedere aangekondigde refereeravond afzonderlijk als herhaalaanvraag ter beoordeling toegevoegd te worden (tenminste 1 maand voor de betreffende datum), voorzien van een inhoudelijk programma. Kosten: 25 euro (exclusief btw).
 • Voor refereeravonden die niet in januari zijn aangemeld en pas later in een jaar worden aangevraagd, worden accreditatiekosten van 100 euro (exclusief btwin rekening gebracht.6. Buitenlandse nascholing

De accreditatiepunten van de UEMS (EACCME punten), de ESC (EBAC punten), de ACC en de AHA (AMA pra punten) worden overgenomen (1 punt = 1 punt). Met een maximum van 24 punten per buitenlandse nascholing.7. Niet geaccrediteerd
Om diverse redenen worden onderstaande zaken niet geaccrediteerd:

 • Het lezen van vakliteratuur
 • Het voorbereiden en geven van onderwijs
 • Het voorbereiden / presenteren van eigen wetenschappelijk onderzoek
 • Het voorbereiden van wetenschappelijke presentaties voor (inter)nationale tijdschriften
 • Het beoordelen van manuscripten voor wetenschappelijke tijdschriften.
 • Auteurschap
 • Eigen promotie
 • Lidmaatschap van / deelname aan een richtlijncommissie
 • Managementparticipatie eigen ziekenhuis
 • Stafvergaderingen eigen ziekenhuis


8. Werkwijze intensive care nascholing (per 1-9-2011)
Per 1 september 2011 verloopt de beoordeling van Intensive Care nascholingen voor alle zeven (7) wetenschappelijke verenigingen die het subspecialisme Intensive Care geneeskunde kennen via het GAIA systeem. Hierdoor kunnen de geaccrediteerde punten meetellen voor zowel het moederspecialisme als het subspecialisme. In deze procedure heeft de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een coördinerende rol. Accreditatie voor nascholing voor intensivisten dient ingediend te worden bij de NIV. De NVVC neemt de accreditatiepunten over, met een maximum van 24 punten.
Verenigingen die het subspecialisme intensive care hebben zijn (in alfabetische volgorde):


9. Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE)

Vanaf 1 januari 2012 dienen alle accreditatieaanvragen voor e-learning via GAIA te worden ingediend bij een centraal loket: Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE).
Meer informatie, de regelgeving en de criteria voor e-learning zijn te vinden op deze site:
http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Accreditatieregelgeving/Elearning.htm

10. Nascholing buiten eigen vakgebied (25% regel)
De regelgeving van het Accreditatie Overleg van de KNMG aangaande nascholing buiten het eigen vakgebied wordt gevolgd. Meer informatie is te vinden op deze site: http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Artikel-GAIA/145549/Verlenging-pilot-nascholing-buiten-eigen-vakgebied.htm

11. Gunstbetoon
De inspectie controleert streng of de locatie van een congres geen ‘nevenschikkend doel’ dient (www.cgr.nl). De accrediteurs zullen zich conform de nieuwe regelgeving op dit punt opstellen.

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
Onderdeel van FMS
NVVC! Connect
Holland Heart House