Complicatieregistratie

Definitie complicatie

De definitie van een complicatie die de Federatie Medisch Specialisten in overleg met de wetenschappelijke verenigingen van erkende medische specialismen heeft vastgesteld luidt:
'Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op medisch specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be-)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van onherstelbare schade. De complicatie is geconstateerd gedurende de behandeling of bij de direct daarop volgende poliklinische controle, dan wel binnen een door de wetenschappelijke vereniging bepaalde periode vanaf het begin van de behandeling. Het resultaat van de feitelijke medisch specialistische behandeling, de waarschijnlijkheid van de complicatie en de eventuele aan- of afwezigheid van schuld zijn niet van belang.'

Juridisch kader voor complicatieregistratie
Sinds januari 2016 is de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) van kracht. In deze wet is m.n. artikel 10 lid 3 voor de beroepsbeoefenaar van belang:
'De zorgaanbieder doet aan een cliënt, alsmede een vertegenwoordiger van de cliënt dan wel een nabestaande van de overleden cliënt, onverwijld mededeling van de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening aan de cliënt die voor de cliënt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben en maakt van de aard en toedracht van incidenten aantekening in het dossier van de cliënt. Tevens wordt aantekening gemaakt van het tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden en de namen van de betrokkenen bij het incident. Daarbij licht de zorgaanbieder de cliënt tevens in over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken.’

Formulier voor complicatieregistratie
De Commissie Kwaliteit heeft een voorbeeld formulier voor het registreren van complicatieregistraties ontwikkeld. Dit kan gebruikt worden als daar behoefte aan is. Uiteraard zijn er vele complicatieregistraties al dan niet digitaal binnen het ziekenhuis EPD waarin dit mogelijk is.


Formulier complicatieregistratie


De Commissie Kwaliteit heeft de volgende uitkomsten gekozen:

  • geen gezondheidsnadeel
  • tijdelijk nadeel, herstel zonder extra ingreep 
  • herstel na extra ingreep 
  • (waarschijnlijk) blijvende schade / invaliditeit / beperking / verminderde prognose
  • dood