NVVC Nieuws

NVVC Voorjaarscongres 2022
25 april 2022

Een zeer geslaagd Voorjaarscongres op een voor de NVVC nieuwe locatie te 's-Hertogenbosch.

U vindt op deze pagina enkele nieuwsberichten; uitgebreide verslagen van de sessies kunt u (als lid van de NVVC) terugvinden op het NVVC Netwerk.

Einthoven Dissertatieprijzen 2021

De Einthoven Dissertatieprijzen 2021 uitgereikt door dr. Joan Meeder en prof. dr. Wouter Jukema. De Einthoven Dissertatieprijzen zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en het Netherlands Heart Institute (NLHI) voor de beste cardiovasculaire proefschriften. Er zijn drie prijzen te vergeven: 1e prijs € 3.000 – 2e prijs € 2.000 – 3e prijs € 1.000.

v.l.n.r. dr. Joan Meeder (VieCuri Medisch Centrum) , dr. Lisette van der Doest (3e prijs), dr. Job Verdonschot (1e prijs), dr. Diederik van der Feen (2e prijs)  en prof. dr. Wouter Jukema (LUMC).

Door Niels van der Sangen 

De drie genomineerden voor de Einthoven Dissertatie Prijzen kregen de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren.


Dr. Job Verdonschot (MUMC) heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken en consequenties van gedilateerde cardiomyopathie. In het onderzoek stond een van de meest voorkomende oorzaken voor gedilateerde cardiomyopathie centraal, een titin (TTN) gen mutatie waarbij er sprake is van mitochondriale dysfunctie. Belangrijk was ook dat de response op behandeling (deels) afhankelijk bleek van het genotype van de patiënt.

Hierna presenteerde dr. Lisette van der Doest (UMCU) haar thesis over het ‘mappen’ of ‘in kaart brengen’ van atriumfibrilleren (AF). Hierbij is gebruik gemaakt van elektro-katheters met een hoge(re) resolutie die in eerste instantie zijn gebruikt tijdens cardiochirurgie. Opvallend was dat bij veel patiënten sprake was van asynchronie van het endo- en epicardiale weefsel. Om in de toekomst meer inzicht te krijgen in het onderliggende mechanisme van AF moeten er instrumenten worden ontwikkelen met een hoge(re) resolutie die tijdens regulier EFO-onderzoek gebruikt kunnen worden.

Tot slot presenteert dr. Diederik van der Feen (OLVG) zijn thesis over de mogelijkheid om arteriële pulmonaire hypertensie (PH) te behandelen. Arteriële PH komt met name voor bij patiënten met een aangeboren hartafwijking. Er is een ‘window of opportunity’ waarin arteriële PH nog reversibel is. Met behulp van diermodellen heeft de onderzoeksgroep onderzocht hoe arteriële PH klinisch te herkennen is, wat het onderliggende mechanisme is en hoe het te behandelen is.

Willem Einthoven (Semarang, 21 mei 1860 – Leiden, 28 september 1927) was een Nederlandse arts en uitvinder van de snaargalvanometer, waarmee hij praktisch bruikbare elektrocardiogrammen (ECG) kon vervaardigen. Hij ontwikkelde ook terminologie voor het interpreteren ervan. In 1924 werd hij hiervoor onderscheiden met de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde.

Erepenning Marcel van der Linde

Vanwege zijn niet aflatende inzet voor BBC, waar hij jarenlang voorzitter van was, zijn lidmaatschap van de kerngroep COVID en van diverse projectgroepen waaronder projectgroep Zorg op Afstand en vele projecten bij de FMS en ook voor VWS en zeker ook het opstellen van de Procedure Innovatie voor de NVVC, ontving Marcel van der Linde uit handen van voorzitter Joan Meeder de erepenning van de NVVC. Welverdiend!

Durrer prijzen

Op donderdag 21 april reikten Prof. dr. Jan Piek en dr. Thijs Eijsvogels de Durrer prijzen uit aan dr. Alicia Uijl en drs. Bram van Bakel

prof. dr. Jan Piek, dr. Alicia Uijl, drs. Bram van Bakel en dr. Thijs Eijsvogels

Door Anna van Veelen

De eerste spreker is Bram van Bakel, promovendus, die zijn artikel uit The Netherlands Heart Journal presenteert over het beweeg- en zitgedrag van patiënten met hart- en vaatziekten tijdens de COVID-19 pandemie. De COVID-19 pandemie had op meerdere fronten een grote invloed, maar ook met name op het zitgedrag van mensen en het bleek dat meer dan een kwart van de bevolking niet voldeed aan de beweegrichtlijnen. Daarom was het doel van het onderzoek te bepalen wat de invloed was van de COVID-19 lockdown op de fysieke activiteit van patiënten met hart- en vaatziekten. Hiervoor hebben de onderzoekers ruim 1500 patiënten geselecteerd die al deelnamen aan een prospectieve studie naar zitgedrag onder patiënten met hart- en vaatziekten. Deze patiënten vulden een extra online vragenlijst in. Er werd gezien dat er een kleine toename was van de fysieke activiteit, verklaard door een toename van wandelen en klussen, maar een afname van het sporten. Er werd een substantiële toename gezien van het zitgedrag van 55 minuten per dag ten opzichte van vòòr de lockdown.

De tweede spreker is Alicia Uijl, epidemioloog in het UMC Utrecht, over management van patiënten met hartfalen en behouden ejectiefractie. De onderzoekers wilden onderzoeken wat het klinisch profiel was en de comorbiditeiten van patiënten met HFpEF uit een hedendaagse hartfalen registratie. De meeste comorbiditeiten waren hypertensie, boezemfibrilleren, nierziekten en diabetes. Met name vrouwen hadden vaker comorbiditeiten. Er werd gezien dat de behandeling van patiënten met HFpEF vergelijkbaar is met patiënten met HFrEF. De resultaten waren vergelijkbaar met de uitkomsten uit andere West-Europese landen. Er wordt gesuggereerd dat er misschien in de toekomst behandeld zou kunnen worden op basis van subgroepen.

Winnaars abstracts NVVC voorjaarscongres 2022

Sessie 1:
CORONARY ARTERY DISEASE
The Role of FFR, iFR and IVUS in the Diagnostic Workup of Patients with a Right AAOCA: Potential Impact for Current Clinical Practice
D.B.H. Verheijen
(LUMC)
Sessie 2:
HEALTH CARE ORGANIZATION & PATHOPHYSIOLOGY
The Impact of COVID-19 on Cardiac Rehabilitation
R.F.R. van Mierlo
(Zuyderland MC)
Sessie 3:
IMAGING & PREVENTION
Prevalence of Findings Indicative for TTR Amyloidosis on Nuclear Skeletal Scintigraphy: Insight into an Often-missed Diagnosis
M. Nebhwani
(MUMC+)
Sessie 4:
ARRHYTHMIAS & DEVICES
Different Underlying Aetiologies in Patients Presenting with Ventricular Tachycardia Fulfilling Task Force Criteria for ARVC: Initial Suspicion Based on the 12-lead Electrocardiogram
J.C. Hoogendoorn
(LUMC)
Sessie 5:
ATRIAL FIBRILLATION
The Impact of Structural Polygraphy Screening on Sleep Apnoea Prevalence in Patients with Atrial Fibrillation
D.V.M. Verhaert
(Radboudumc, MUMC+)
Sessie 6:
CLINICAL HEART FAILURE
Albuminuria as a Marker of Systemic Congestion in Patients with Heart Failure
E.M. Boorsma
(UMC Groningen)

Alle winnaars van harte gefeliciteerd! 
Via onderstaande link kunt u het document met alle abstracts downloaden:

Abstracts of the Scientific Spring Congress of the Netherlands Society of Cardiology 21 – 22 April 2022