NVVC Nieuws

Reactie naar aanleiding van berichtgeving NOS/Nieuwsuur d.d. 14-09-2022

15 september 2022

De onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur bekeken betalingen uit de medische industrie aan artsen. Uit hun onderzoek blijkt dat cardiologen in vergelijking met andere artsen vaker vergoedingen ontvangen. ‘Betalingen zijn niet ongewoon, want medische bedrijven sponsoren regelmatig specialisten om bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren.' Maar, 'deze samenwerkingen worden niet altijd gemeld en dat zou wel moeten’, schrijven NOS en Nieuwsuur.


Waarom werken cardiologen samen met de industrie? Hoe lopen de betalingen en welke gedragscodes gelden er voor artsen als zij samenwerken met de medische industrie? Op deze en meer vragen geeft de NVVC in dit artikel antwoord.

  

Waarom werken cardiologen samen met fabrikanten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen?

Voor het verder verbeteren van de patiëntenzorg is goede samenwerking met de medische industrie, (voor medicijnen en medische hulpmiddelen) zeer belangrijk. De cardiologie is een vakgebied dat gekenmerkt wordt door veel innovatie en onderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van een breed scala aan medische hulpmiddelen. Er wordt continue gewerkt aan verdere optimalisatie van apparaten en een bredere toepassing hiervan. Dit ten behoeve van de verbetering van kwaliteit van zorg. Ook wordt er in de cardiologie geput uit een uitgebreid palet aan geneesmiddelen. Geneesmiddelen worden op de markt geïntroduceerd, maar indicaties kunnen veranderen of aangepast worden. Hiervoor is intensieve samenwerking vereist tussen onderzoekers, ziekenhuizen, zorgprofessionals en industrieën. 
De waarde daarvan blijkt uit het feit dat de duidelijke toename van de levensverwachting van de inwoners van Nederland die de laatste decennia heeft plaatsgevonden, voor een aanzienlijk deel toe te schrijven is aan verbeteringen in de behandeling van hart- en vaatziekten. Dit is het gevolg van continue innovaties en onderzoek in de cardiologische zorg. 

Welke gedragscodes zijn er voor individuele artsen?

In Nederland bestaan verschillende gedragscodes waarin regels worden gesteld voor het maken van reclame voor producten en over de samenwerking van zorgaanbieders en het bedrijfsleven. Deze gedragscodes zijn opgesteld om ongewenste beïnvloeding van artsen en gunstbetoon tegen te gaan.

  

Gedragscode Geneesmiddelenreclame

In de Gedragscode Geneesmiddelenreclame is bepaald dat een farmaceutische onderneming geen cadeaus mag aanbieden en dat artsen deze in geen geval mogen aannemen.
Lees meer over deze gedragscode op de site van Stichting CGR

  

Gedragscode Medische hulpmiddelen
Sinds 1 januari 2014 zijn artsen, zorginstellingen en de hulpmiddelenindustrie gebonden aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). De regels hebben onder meer betrekking op geschenken, dienstverlening, bijeenkomsten en/of sponsoring.
Lees meer over deze gedragscode op de site van de KNMG

Gedragscode Belangenverstrengeling
In 2012 is de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling in werking getreden. Uitgangspunt van de code is de onderkenning van ieders belangen en de overeenstemming dat deze zichtbaar en controleerbaar moeten zijn. 

Voor meer informatie: download de PDF van KNMG

  

Transparantieregister Zorg

Artsen, apothekers, verpleegkundigen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken samen met bedrijven in het belang van de verbetering van de zorg en behandelmethoden. Aan deze samenwerkingen zijn in bepaalde gevallen financiële vergoedingen verbonden. Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen, gelden gedragscodes. Artsen maken hun banden met de farmaceutische industrie openbaar via het Transparantieregister Zorg.

Lees meer over het Transparantieregister Zorg

  

Welke gedragscodes gelden er bij samenwerkingen met de medische industrie en de NVVC? 

Op het gebied van vernieuwingen kunnen grote belangen spelen. Om hier correct mee om te kunnen gaan staan integriteit en transparantie hoog in het vaandel. In dat kader houden wij ons aan bovengenoemde codes. Ook hanteert de NVVC de Gedragscode NVVC samenwerking met industrie partijen en de Gedragscode integriteit voor bestuurders en functionarissen van de NVVC, én een jaarlijks in te vullen Conflict of Interest statement.  

  

Hoe kunnen geldstromen voor samenwerkingen lopen?

Voor innovatie is geld nodig. De zorgbudgetten zijn daar niet op afgesteld, daarom zijn er gelden van diverse externe partijen nodig of er moeten subsidies aangevraagd worden door de ziekenhuizen en hun onderzoekers en artsen. Er zijn maatschappelijke financiers zoals ZonMw en de Hartstichting. Ook zijn er financiers die publieke gelden beschikbaar stellen op voorwaarde dat er een bijdrage door een private partij gegeven wordt. De overheid stimuleert overigens dit soort publiek-private samenwerkingen. 


De NVVC vindt het essentieel dat in alle gevallen de afspraken over diensten en de vergoedingen die daar tegenover staan transparant zijn en afgestemd worden met de directie/raad van bestuur van de betreffende organisaties. In de verschillende samenwerkingen met de medische industrie verlangt de NVVC een hoge mate van integriteit en professioneel en ethisch gedrag van haar leden. Dit dragen wij ook actief uit naar onze leden. Zo kunnen financiële verbintenissen weloverwogen aangegaan worden en kan verantwoording afgelegd worden. Het Transparantieregister Zorg maakt deze financiële banden inzichtelijk voor het brede publiek.