NVVC Nieuws

Update landelijke werkgroep Prehospitale triage Pijn op de Borst

30 mei 2023

Prehospitale triage van cardiale patiënten heeft, zowel binnen als buiten onze beroepsgroep, steeds meer aandacht verkregen. De toenemende interesse voor dit onderwerp komt deels voort uit de toenemende patiënten zorgvraag in combinatie met beperkte opname capaciteit en zorgmiddelen. Tevens zijn er diverse recente ontwikkelingen gaande op het gebied van point-of-care troponine (POCT). Om hier landelijke consensus en passende aanbevelingen over te krijgen, is er in februari 2023 een nationale werkgroep ‘Prehospitale Triage Cardiologie’ opgezet, onder auspiciën van de NVVC. Naast deze werkgroep, hebben we een klankbord opgesteld bestaande uit experts die het consensus document zullen voorzien van feedback/belangrijk commentaar.

 

Momenteel is deze werkgroep bezig met het opstellen van het triage consensus document, inzake de prehospitale triage van pijn op de borst patiënten. Toekomstige uitbreidingen naar andere cardiale patiënten categorieën kunnen plaatsvinden. Dit document zal opgesteld worden door de kerngroep alsmede door onze acute keten partners (Huisartsen, Ambulance Zorg Nederland). Het wordt opgesteld op basis van de huidige stand van de wetenschappelijke literatuur en medische expertise. De consensus paper zal naar verwachting in derde kwartaal van 2023 zijn geschreven. Nadien zullen er review rondes plaatsvinden met het klankbord, waarbij het finaliseren van het document eind 2023 wordt verwacht.

 

Belangrijk om te vermelden is dat het document niet stringent is, het zal een leidraad vormen voor triage in Nederland. Een leidraad die poogt om zoveel mogelijk uniformiteit te verkrijgen in de triage van cardiale patiënten in Nederland. Diverse regio’s in Nederland willen immers van start met het toepassen van de POCT binnen de prehospitale triage, doch de kernwerkgroep adviseert vooralsnog om (uiteraard los van wetenschappelijk onderzoek) de aankomende consensus paper af te wachten en nadien een implementatie fase in te gaan op basis van de gedane aanbevelingen.

 

Geïnteresseerden in de prehospitale triage pijn op de borst kunnen zich overigens nog aanmelden voor het klankbord.

Uw mening is van groot belang! We willen een breed-gedragen consensus document opstellen, derhalve is uw input / feedback van harte welkom!

 

Namens de voorzitters van kernwerkgroep Prehospitale triage pijn op de borst,

Cyril Camaro, cardioloog Radboudumc

Mark Boogers, cardioloog LUMC