Over de NVVC


De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en treedt namens hen op bij de beleidsvorming op het gebied van de cardio-vasculaire zorg in de volle omvang van het veld. Om deze missie te kunnen uitvoeren is de NVVC faciliterend, stimulerend en richtinggevend, en zoekt zij samenwerking met die instellingen/instanties die (mede) een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de cardiovasculaire zorg in Nederland.


De NVVC is van mening dat iedere inwoner in Nederland recht heeft op en toegang tot goede, veilige, doelmatige en innovatieve zorg en alle leden leveren hieraan een substantiële bijdrage door het leveren van uitmuntende zorg. Dit weerspiegelt zich in de resultaten waarbij de geleverde zorg zichtbaar en transparant is. Op deze wijze wordt verantwoording afgelegd aan patiënt en maatschappij.


De NVVC ziet het als haar taak om op onafhankelijke wijze de professional in de kwaliteitsontwikkeling te faciliteren en te stimuleren. Een goede opleiding, het uitwisselen van informatie, het realiseren van ontmoetingen ten behoeve van meningsvorming en uitwisseling van ervaringen, maar ook registratie, ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren, volumenormen en accreditering zijn hierbij van wezenlijk belang.


De NVVC zorgt ervoor dat de aandacht voor kwalitatief hoogwaardige cardiologische zorg permanent aanwezig is, zowel bij zorgprofessionals als bij externe partijen zoals de overheid. De NVVC wil voorop lopen bij de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid binnen de Federatie van Medisch Specialisten Nederland in samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen.

Daarnaast heeft de NVVC een substantiële inbreng in het beleid voor preventie, acute en electieve zorg en de zorg voor chronisch zieken op het gebied van hart- en vaatziekten.