Wetenschap en Innovatie

Lopend onderzoek

Externe links

Lopend onderzoek

Op deze pagina vindt u informatie over multicenter wetenschappelijke projecten waar NVVC werkgroepen
in een vroeg stadium bij betrokken zijn én die:

 • vragen onderzoeken van de Kennisagenda NVVC of een multidisciplinaire Kennisagenda van de
  Federatie Medisch Specialisten (o.a. Covid-19) of
 • die innovaties onderzoeken die volgens NVVC werkgroepen kans maken in de reguliere zorg te komen. 

Kennisagenda NVVC

Onderzoeksvraag 2: Is een CT-coronairen voldoende effectief om patiënten met stabiele angina pectoris met revascularisatie indicatie te selecteren en patiënten zonder coronairlijden uit te sluiten?
FUSION studie: FFRct analyse bij patiënten met stabiele pijn op de borst

In afwachting van uitslag ZE&GG subsidieronde 2020 (oktober 2021)


Onderzoeksvraag 4: Wat is de meerwaarde van telemonitoring rond atriumfibrillerendetectie en hartfalenbehandeling in de 1e en 2e lijn?

RELEASE-HF studie: telemonitoring bij hartfalen patiënten

Kennisagenda COVID-19 Federatie Medisch Specialisten

Onderzoeksvraag: Wat is de frequentie en wat zijn de gevolgen van myocard schade bij COVID-19 en welke interventies kunnen we inzetten om korte en lange termijn myocard schade te voorkomen?

DEFENCE: landelijke studie naar myocardschade na COVID-19

​FUSION studie: FFRct analyse bij patiënten met stabiele pijn op de borst

Per 1 oktober 2020 is in samenwerking met het Zorginstituut, ministerie van VWS en patiëntenvereniging Harteraad, het veelbelovende zorgproject FUSION bij stabiele pijn op de borst patiënten gestart. Het doel van de FUSION studie is om aan te tonen dat de geavanceerde Fractional Flow Reserve techniek op basis van een CT-scan van het hart (FFRct) (kosten)effectief is bij patiënten met stabiele pijn op de borst. Als dit uit de studie uitkomsten blijkt, dan zal de FFRct techniek mogelijk worden opgenomen in het basispakket van verzekerde zorg.

Op dit moment doen er 7 ziekenhuizen mee aan de studie: Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Adrz, Gelre ziekenhuizen, St Jansdal ziekenhuis en Martini ziekenhuis. In het Erasmus MC is de studie al van start gegaan en zijn er 6 deelnemers geïncludeerd. In de rest van de centra is de studie in opstartfase en de verwachting is dat ook daar in de komende maanden de eerste patiënten worden geïncludeerd.

Centra die interesse hebben in dit onderzoek zijn uiteraard welkom om deel te nemen aan de studie.

Kort gezegd komen patiënten in aanmerking als ze (1) stabiele pijn op de borst hebben, (2) een significante stenose van 50-90 % op de Coronaire CT-angiografie (CCTA) hebben in coronairen met een diameter ≥ 2mm. De in- en exclusiecriteria vindt u in tabel 1.

In totaal worden 528 patiënten 1:1 gerandomiseerd naar de FFRct- of controlegroep. Geïncludeerde patiënten hebben een minimale follow up van 1 jaar. 

Het primaire eindpunt is:
 • Het aantal onnodige hartkatheterisaties binnen 90 dagen

De secundaire eindpunten zijn:
 • Het aantal onnodige hartkatheterisaties binnen 1 jaar
 • Kosteneffectiviteit
 • Major Adverse Cardiac Events (MACE)
 • Additionele non-invasieve testen voor beoordeling van coronairlijden
 • Kwaliteit van leven
 • Cardiovasculaire mortaliteit
 • Complicaties gedurende en na hartkatherisatie
 • Niet fatale beroerte

De studie staat geregistreerd op www.ClinicalTrials.gov onder het nummer: volgt

Het onderzoeksteam

Ricardo Budde, radioloog
(Erasmus MC) r.budde@erasmusmc.nl

Alexander Hirsch, cardioloog
(Erasmus MC)      a.hirsch@erasmusmc.nl

Simran Sharma, promovenda 

(Erasmus MC)


Table 1. Inclusion and exclusion criteria 

Inclusion criteria

Exclusion criteria

Age ≥ 18 years

Inability to provide informed consent

Stable chest pain underwent CCTA which demonstrated ≥50% but less than 90% stenosis in any major epicardial vessel with a diameter ≥ 2 mm.

Unstable angina according to ESC guidelines 

 

Unstable clinical status

 

Expected inability to complete follow-up and comply with follow-up aspects of the protocol

 

History of coronary revascularisation

 

Non-invasive or invasive diagnostic testing for CAD within the past 12 months (with the exception of exercise ECG)

 

Unsuitable for revascularisation if required (for example due to comorbidities or anatomical features)

 

Poor CT quality with expected inability to perform FFRct analysis

​RELEASE-HF studie: telemonitoring bij hartfalen patiënten

Per 1 juni 2021 is de prospectieve multicenter registry-based cohort studie (RELEASE-HF), gesubsidieerd door ZonMw en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), van start gegaan. Het doel van de RELEASE-HF studie is het identificeren in welke subgroep van patiënten met hartfalen telemonitoring (kosten)effectief is en welke vormen van telemonitoring het meest (kosten)effectief zijn. Dit doel geeft antwoord op één van de kennishiaten welke beschreven staan in de Kennisagenda 2019 van de NVVC.

 

De onderzoeksvragen binnen RELEASE-HF kunnen worden beantwoord met (longitudinale) routine zorgdata. Hierbij wordt in ziekenhuizen met en ziekenhuizen zonder telebegeleiding 2 jaar lang een intensieve dataverzameling uitgevoerd, waarin voor 6901 patiënten wordt achterhaald of, hoe lang en welk type telebegeleiding hij/zij ontvangt. Daarnaast wordt per patiënt over 1 jaar follow-up achterhaald wat het zorggebruik en de gezondheidsuitkomsten zijn.

 

In totaal hebben 29 ziekenhuizen verspreid over Nederland een intentieverklaring ondertekend om deel te nemen aan de studie. De verwachting is dat zij op korte termijn kunnen starten met de dataverzameling of hun huidige dataverzameling via de Nederlandse Hart Registratie (NHR) voortzetten. Deze infrastructuur biedt een unieke mogelijkheid om met een observationele studiedesign de doelmatigheid van uitrol van telebegeleiding bij hartfalen patiënten te evalueren en ontrafelen . Op dit moment wordt er contact opgenomen met extra ziekenhuizen om te participeren in dit project.

 

Het onderzoeksteam van de RELEASE-HF studie (allen UMC Utrecht)

Dr. Jaap Trappenburg, associate professor

Jorna van Eijk, MSc, RN, promovenda

Prof. dr. Folkert Asselbergs, hoogleraar cardiologie

Prof. dr. Tiny Jaarsma, hoogleraar zelfzorg en zelfmanagement bij mensen met chronische (cardiovasculaire) aandoeningen


Dr. Jaap Trappenburg
associate professor
UMC Utrecht

jtrappen@umcutrecht.nl

Jorna van Eijk, MSc, RN
promovenda
UMC Utrecht

j.vaneijk-4@umcutrecht.nl

​DEFENCE: landelijke studie naar myocardschade na COVID-19

Augustus 2021 is de financiering van de landelijke studie naar myocardschade na COVID-19 (DEFENCE) door ZonMw rondgekomen. Wat is de frequentie en wat zijn de gevolgen van myocardschade bij COVID-19 en wat kunnen we doen om korte en lange-termijnschade te voorkomen? Dat is de centrale vraag bij DEFENCE. Het project combineert verschillende lopende onderzoeken naar kinderen, sporters en volwassenen.
Het voorkomen van mycoardschade is één van de hiaten in de kennis over COVID-19 die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft opgenomen in haar kennisagenda. Het project loopt twee jaar.

Reeds lopende studies
In DEFENCE worden enkele grote reeds lopende studies, zowel binnen de DCVA als daarbuiten, bij elkaar gebracht. Doel is inzicht te krijgen in het voorkomen en de gevolgen van myocardschade over het gehele spectrum van COVID-19 patiënten.
Het gaat bijvoorbeeld om gezonde topsporters die een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt, patiënten in de algemene populatie die thuis zijn hersteld van de infectie en volwassenen en kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege COVID-19 of Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C). 

Gestandaardiseerd hartonderzoek en vragenlijsten
De deelnemende patiënten ondergaan gestandaardiseerd onderzoek: bloedonderzoek, echocardiografie en een MRI van het hart. De onderzoekers harmoniseren onderling de beeldvormende protocollen; de beelden zullen centraal worden beoordeeld.
Om inzicht te krijgen in het voorkomen van Major Adverse Cardiovascular Adverse Events (MACE) en dit te relateren aan de incidentie van MACE bij andere infectieziekten zoals influenza, zal de data gekoppeld worden met externe databronnen. Daarnaast zullen patiënten uit de diverse cohorten vragenlijsten ontvangen over klachten en welbevinden, die gekoppeld worden aan de klinische bevindingen.

Uitbreiding CAPACITY-projecten
Met de honorering van DEFENCE worden de CAPACITY-projecten verder uitgebreid. DEFENCE verrijkt de CAPACITY 2-studie met een MRI-substudie. Daarnaast zullen patiënten in de CAPACITY-COVID registratie, opnieuw worden voor benaderd voor cardiale follow-up en vragenlijstonderzoek in samenwerking met de EuroQol Research Foundation. Een en ander gebeurt volgens de richtlijnen in de aanbeveling Vroege detectie cardiale schade bij COVID-19 van de NVVC. Bovendien gelden de FAIR-datavoorwaarden, waardoor ook andere wetenschappers gebruik kunnen maken van de verzamelde gegevens.

Interesse om deel te nemen?
Er is nog ruimte voor deelname aan CAPACITY-2, met of zonder de MRI-substudie.  Wellicht heeft uw centrum al meegedaan aan de CAPACITY-COVID registratie en wenst u deel te nemen aan de follow-up van deze patiënten. U kunt in alle gevallen contact opnemen met Folkert Asselbergs (f.w.asselbergs@umcutrecht.nl) en Marijke Linschoten (m.p.m.linschoten-2@umcutrecht.nl).

Prof. dr. Folkert Asselbergs
Cardioloog - pijlervoorzitter Data Infrastructuur DCVA
UMC Utrecht
f.w.asselbergs@umcutrecht.nl

Drs. Marijke Linschoten
Arts-onderzoeker afdeling cardiologie
UMC Utrecht
m.p.m.linschoten-2@umcutrecht.nl

Projectteam DEFENCE

Het projectteam van DEFENCE bestaat uit de volgende leden: 

 • Prof. dr. Folkert W. Asselbergs, hoogleraar cardiologie UMC Utrecht en pijlervoorzitter Data Infrastructuur DCVA
 • Drs. Marijke Linschoten, arts-onderzoeker afdeling cardiologie UMC Utrecht 
 • Dr. Harald Jorstad, sportcardioloog Amsterdam UMC 
 • Dr. Chahinda Ghossein, AIOS cardiologie Maastricht UMC 
 • Em. prof. dr. Gouke Bonsel, epidemioloog Erasmus MC 
 • Drs. Astrid Schut, Managing Director Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN) 
 • Dr. Maarten van Smeden, statisticus Julius Centrum 
 • Dr. Robert Tieleman, cardioloog Martini Ziekenhuis en pijler voorzitter implementatie DCVA 
 • Prof. dr. Frans Rutten, hoogleraar huisartsgeneeskunde Julius Centrum 
 • Prof Dr. Wiek van Gilst, directeur DCVA 
 • Dr. Inge Schalkers, Harteraad

Partners
Dit onderzoek is naast ZonMw mede mogelijk gemaakt door de inspanningen van WCN, NLHI, NHR, Hartstichting, NVVC, NVIC, Harteraad en EuroQol Research Foundation, bijeengebracht door de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een krachtenbundeling van in totaal negentien onderzoeks- en zorgorganisaties. Die werken nauw samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.
​COMPARE LAAO trial

Per 1 januari 2021 is de multicenter RCT COMPARE LAAO, een Veelbelovende Zorg project gesubsidieerd door ZonMw en het Zorginstituut Nederland en geïnitieerd in het St. Antonius Ziekenhuis, van start gegaan. Het doel van de COMPARE LAAO is om aan te tonen dat linker hartoorsluiting superieur is aan trombocyten-aggregratieremmers of geen behandeling bij patiënten met atriumfibrilleren en een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties, die tevens een dringende contra-indicatie hebben voor het gebruik van orale anticoagulantia. Als dit uit de studie uitkomsten blijkt, zal de behandeling opgenomen worden in het basispakket van verzekerde zorg.

            

Alle 15 Nederlandse ziekenhuizen waar Cardio-thoracale chirurgie, Interventiecardiologie en Electrofysiologie aanwezig zijn (conform het consensus document Linkerhartoor sluiting uit 2016), nemen deel aan de COMPARE LAAO trial en zullen hopelijk op korte termijn kunnen opstarten. De deelnemende ziekenhuizen ziet u in figuur 1. (kolom rechts)

Indien u potentiële kandidaten voor deze studie heeft, kunt u deze ter beoordeling aan bieden aan een van de deelnemende centra.

      

Kort gezegd komen patiënten in aanmerking als ze (1) atriumfibrilleren hebben, (2) wel een indicatie voor het gebruik van OAC hebben, maar (3) dit nu niet gebruiken vanwege een (langdurige) contra-indicatie. Als reden voor de contra-indicatie kunt u bijvoorbeeld denken aan ernstige- of recidiverende bloedingen, (zeer) hoog risico op bloeding, maar ook hemodialysepatiënten gebruiken vaak geen OAC. De in- en exclusiecriteria vindt u in tabel 1.

      

In totaal worden ruim 600 patiënten 2:1 gerandomiseerd naar respectievelijk de interventie- of controlegroep.

De totale duur van de studie is 5.5 jaar. Geïncludeerde patiënten hebben een minimale follow up van 1 jaar en blijven tot het eind van de studie in follow up.

      

De twee primaire effectiviteits-eindpunten zijn:

 • Tijd tot optreden van CVA (ischemisch, hemorragisch of onbepaald)
 • Tijd tot optreden van TIA, systemische embolie of CVA (ischemisch, hemorragisch of onbepaald)      

      

De studie staat geregistreerd op www.ClinicalTrials.gov onder het nummer: NCT04676880. 

      

Het onderzoeksteam van de COMPARE LAAO:

Prof. dr. Lucas Boersma

Cardioloog – Hoofdonderzoeker

St. Antonius Ziekenhuis

l.boersma@antoniusziekenhuis.nl

Marina Huijboom

Promovenda – Coördinerend onderzoeker

St. Antonius Ziekenhuis

m.huijboom@antoniusziekenhuis.nl

Figuur 1 – Deelnemende centra aan de COMPARE LAAO studie

​Monitor HF trial CardioMEMS

Per 1 april 2019 is het veelbelovende zorg project (MONITOR HF trial CardioMEMS) gesubsidieerd door het ministerie van VWS en Zorginstituut van start gegaan. Deze route voor veelbelovende zorg in het basispakket zorg is nieuw voor de cardiologie en het project is dan ook een van de speerpunten van de werkgroep hartfalen (HF) en NVVC. De BBC is hier nauw bij betrokken geweest inclusief zorgprofielen en tarieven. 

Het onderzoeksteam en de NVVC vraagt uw aandacht voor dit Voorwaardelijke Toelatingsproject Basispakket zorg. 

Vrijwel alle centra zijn opgestart en er zitten 262 deelnemers in het hoofdonderzoek en 32 in de leercurve (figuur 1 en 2).

Heeft u potentiële kandidaten voor deze studie, biedt de patiënt dan ter beoordeling aan in een deelnemend ziekenhuis in uw regio.
Deelnemende ziekenhuizen waar u naar kunt verwijzen ziet u in tabel 1
Een belangrijk onderdeel van dergelijke projecten is toegang tot zorg vanuit het basispakket voor alle verzekerden.
De inclusie en exclusie criteria vindt u in tabel 2.
                                                                                                            
Kort samengevat moet de patiënt klachten hebben van hartfalen (NYHA III) en een HF opname of SEH / observatorium bezoek met i.v. lasix in de afgelopen 12 maanden. Alle vormen van hartfalen zijn mogelijk, dus HFrEF, HFmrEF en HFpEF en er is geen onderscheid naar ejectie fractie als inclusie criterium. 
De studie onderzoekt de waarde het op afstand vervolgen van patiënten met hartfalen door een pulmonale druk sensor (CardioMEMS) versus standaard hartfalen zorg in de Nederlandse situatie (n=340). Er wordt gekeken naar het effect van remote monitoring op kwaliteit van leven, ziekenhuis opnamen en kosten-effectiviteit. 

Tevens verwijzen we voor het design artikel van de MONITOR HF trial door Brugts JJ et al. naar Neth Heart J 2020 voor verdere details.


De studie staat geregistreerd op www.ClinicalTrials.gov  onder het nummer: NTR7672


Onderzoeker van MONITOR HF trial CardioMEMS:

Dr. Jasper Brugts

Cardioloog

Erasmus MC

j.brugts@erasmusmc.nl

Figuur 1 - Inclusie MONITOR HF
(klik voor vergroting)

Figuur 2 - Inclusie per deelnemend centrum
(klik voor vergroting)