NVVC Procedure Innovatie

Het doel en de opzet van de Procedure Innovatie is om vanuit de NVVC veelbelovende innovaties op cardiologisch gebied zo snel mogelijk, via een zorgvuldig proces, toegankelijk te maken voor de patiënt. Daarvoor is het nodig dat innovaties in de cardiologische zorg goed en tijdig in beeld komen van de NVVC. Waarna vervolgens met betrokken partijen samenwerkingsafspraken en gezamenlijke keuzes worden gemaakt over welke innovaties (innovatieagenda) het best richting structureel bekostigde zorg gebracht kunnen worden en langs welke weg (innovatieroute). Daarin wordt door samenwerking met de Harteraad het patiëntenperspectief betrokken en worden (waar van toepassing) industriële partijen betrokken op een (ook voor externe partijen) transparante wijze.

 

De initiators en met name de NVVC werkgroepen in wier werkterrein de innovatie valt, hebben hierbij een centrale rol. Hiermee wordt het innovatieproces gestroomlijnd en wordt dubbel werk vermeden. Dit zal  naar verwachting belangrijke tijdwinst opleveren én meer kans bieden op (snellere) acceptatie van cardiologische innovaties in de verzekerde zorg. Dit alles staat beschreven in de procedure innovatie; een informatief document voor alle NVVC leden, waarin zij worden meegenomen op de weg van (beginnende) innovatie naar structureel verzekerde zorg, welke bewijslast daarvoor nodig is, hoe verzekerde zorg in zijn algemeen tot stand komt, alsmede welke instanties daarbij betrokken zijn.

 

NVVC Procedure Innovatie (PDF)

 

Achtergrond

De NVVC Procedure Innovatie (‘van innovatie naar verzekerde en structureel bekostigde zorg’) is, na voorlegging met instemming van de Raad van Toezicht van de NVVC, op 22 april 2022 vastgesteld in de ALV van het NVVC voorjaarscongres. De concept NVVC Procedure Innovatie is in 2020 en 2021 gepresenteerd op de NVVC congressen van het najaar 2020 en voorjaar 2021. Daarnaast heeft de NVVC Procedure Innovatie in de conceptfase een uitgebreide interne (commissies W&I, CK, BBC, 4Pulse, overige commissies en werkgroepen, NVVC bestuur) en externe (NZa, ZiNL, FMS, Harteraad, industrie partijen, etc.) consultatie en een NVVC ledenraadpleging doorlopen. Op 27 oktober 2021 is de Procedure Innovatie geautoriseerd door het NVVC bestuur en daarna nogmaals uitgebreid gepresenteerd en besproken op het NVVC najaarscongres van november 2021 (zowel in de BBC workshop als op de ALV). Vervolgens is het NVVC Procedure Innovatie document voor intern NVVC gebruik in januari 2022 gepubliceerd in het besloten deel van het NVVC netwerk om zo de NVVC leden de gelegenheid te geven hier (nogmaals) kennis van te nemen en daarnaast initiatiefnemers van innovaties en de werkgroepen de mogelijkheid zich alvast voor te bereiden op het nieuwe beleid van de NVVC werkgroepen en bovengenoemde commissies.

Toelichtingen

Externe links