Home

  Vereniging

  NVVC lidmaatschap

  Over de NVVC

  Portretten van cardiologen

  Contactgegevens

  Congressen

  Vacatures

  NVVC Netwerk FAQ

  NVVC Nieuws

  Handreiking 'Implementatie Juiste zorg op de juiste plek'
  NVVC Nieuws - 23 september 2019

  Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te garanderen,  terwijl de complexiteit ervan toeneemt en het daarvoor beschikbare budget niet, moeten we ons heroriënteren op de inrichting van die zorg. Het inschakelen van professionals in een netwerk rondom de patiënt die zorg aanbieden, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis, wordt gezien als een goede methode om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit wordt aangeduid als: Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Gemakkelijker gezegd dan gedaan, hoe moet je dat nu doen?
  Om u hierbij te helpen is de Handreiking Implementatie `Juiste zorg op de juiste plek’ uitgebracht door de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging. De Handreiking die tot stand kwam onder voorzitterschap van Marcel van der Linde werd op 18 september aangeboden aan minister Bruins. De NVVC wil hierbij Marcel van der Linde hartelijk danken voor zijn inzet en complimenteren met het resultaat.
  De handreiking geeft handvatten en adviezen voor het opzetten van JZOJP projecten met een stappenplan, om van idee tot uitvoering te komen. Ook wordt inzicht gegeven in de financiële onderbouwing van deze projecten. Het accent ligt op de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist en is daarmee van waarde voor de projecten die met behulp van NVVC Connect worden geïnitieerd.

  Bert van Rossum
  Voorzitter NVVC

  Stoptober 

  NVVC Nieuws - 10 juli 2019

   

  In september start voor de zesde maal in Nederland de campagne 'Stoptober, 28 dagen niet roken!'. Het doel is om rokers te stimuleren om voor 28 dagen te stoppen met roken en daarvoor massale steun te organiseren. 

  Zorgprofessionals hebben een belangrijk aandeel gehad in het succes van Stoptober 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. Wij hopen van harte dat u aan Stoptober 2019 zult deelnemen door uw patiënten te attenderen op Stoptober. De campagne biedt een nieuwe manier om stoppen met roken met uw patiënten te bespreken en is uitstekend te combineren met een stopadvies en de bestaande richtlijnen voor behandeling van tabaksverslaving.
  Kijkt u op de website van het Trimbos instituut voor meer informatie, onder meer hoe u met minimale tijdsinvestering Stoptober kunt ondersteunen!

  Initiatiefnemers van Stoptober zijn de Alliantie Nederland Rookvrij, KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds, GGD-GHOR, Trimbos-instituut en het Ministerie van VWS.

  AMACING studie genomineerd voor Wetenschaps- en Innovatieprijs NVVC Nieuws - 12 juni 2019


  De vakjury van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten heeft drie genomineerden geselecteerd uit de 21 inzendingen van de wetenschappelijke verenigingen. Eén van de kanshebbers is de AMACING studie van cardiologen, internisten en radiologen uit het MUMC, naar het effect van extra vocht bij onderzoek met contrastmiddelen. Het onderzoek is voorgedragen door de NVVC, NIV en NVVR. Op 27 juni wordt bekend gemaakt wie de winnaar is.

   

  Zie hier voor het nieuwsbericht van Federatie en de video interviews met de genomineerden.

  Richtlijn CVRM gericht op persoonsgericht behandelen

  NVVC Nieuws - 6 juni 2019

  In de media verschenen berichten over de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM), waarbij met name werd ingegaan op de streefwaarde van het cholesterol en mogelijke belangenverstrengelingen met de farmaceutische industrie. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), die gezamenlijk het initiatief voor deze herziening hebben genomen, benadrukken dat de richtlijn juist ruimte biedt om meer persoonsgericht te kunnen werken, dat de streefwaarde niet in beton gegoten is en geldt voor een beperkte patiëntengroep. De organisaties distantiëren zich daarnaast met klem van aantijgingen over mogelijke belangenverstrengeling en beïnvloeding door de farmacie.

  Richtlijn ondersteunt besluitvorming in de praktijk

  Een richtlijn is bedoeld om de besluitvorming in de praktijk te ondersteunen. De arts heeft altijd de ruimte om daar in individuele gevallen gemotiveerd van af te wijken. Dat geldt ook voor de streefwaarden. De behandeling mag niet ten koste gaan van kwaliteit van leven en dient altijd in goed overleg met de patiënt te worden besproken, met een afweging van de voor-en nadelen van de verschillende behandelopties. Arts en patiënt bespreken samen welke inspanning nodig is om de streefwaarde te halen. Daarbij komt het bevorderen van een gezonde leefstijl als eerste aan de orde. Ook spelen factoren zoals co-morbiditeit, co-medicatie, contextfactoren en de opvattingen van de patiënt een belangrijke rol. Welke middelen gegeven kunnen worden om het LDL verder te verlagen als de veranderde leefstijl niet voldoende helpt, wordt besproken in de multidisciplinaire richtlijn CVRM. Alleen een zeer geselecteerde patiëntengroep komt in aanmerking voor behandeling met PCSK9-antilichamen.

  Streefwaarde 1,8 voor een selecte groep

  De streefwaarde 1,8 mmol/l is alleen een aanbeveling voor patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Het gaat om patiënten die al eerder een hart- en vaatziekte hebben gehad én jonger zijn dan 70 jaar. Daarmee hanteren huisartsen en cardiologen nu dezelfde norm, in tegenstelling tot voorheen. De richtlijn is inhoudelijk gebaseerd op de Europese richtlijn, waarin deze streefwaarde wordt genoemd. Onderzoekers van zeven studies hebben gekeken welke LDL-waarde wordt gehaald als een hoge dosis cholesterolverlagers wordt gegeven. Daaruit blijkt dat patiënten die een lagere LDL-waarde bereiken minder kans maken op hernieuwde uitingen van hart-en vaatziekten  zoals een hartinfarct of een beroerte.  De resultaten van deze studies zijn beschreven in de richtlijn en zijn gebruikt voor de onderbouwing van de aanbeveling.

  Totstandkoming

  Om te zorgen dat de richtlijn een goede weerspiegeling is van de wetenschappelijke evidence, is bij de herziening van de multidisciplinaire richtlijn CVRM de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling gevolgd. Alle werkgroepleden hebben een belangenverklaring ingevuld en deze tijdens de commentaarfase opnieuw bevestigd. Het proces van richtlijnherziening is zo ingericht dat er geen ruimte is voor beïnvloeding door belangen van individuele werkgroepleden. De richtlijn is vervolgens voorgelegd aan artsen, verpleegkundigen, andere zorgprofessionals en patiëntorganisaties met het verzoek deze zorgvuldig te lezen en commentaar te leveren. Tot slot hebben de besturen van de betrokken verenigingen/organisaties de richtlijn geautoriseerd.

  De NVVC benadrukt dat zij, net als de andere initiërende verenigingen, niet twijfelen aan de inhoud van deze richtlijn en de integriteit van de betrokken cardiologen. In gezamenlijkheid met NHG en NIV worden momenteel verschillende acties ondernomen om onjuistheden in de berichtgeving te verhelderen, o.a. via een ingezonden brief aan de Volkskrant.

  Reactie n.a.v. uitzending Radar - Bloeddrukbehandeling, 8 april jl..

  NVVC Nieuws - 15 april 2019

  Reactie van de Nederlandse Hypertensie Vereniging (NHV), Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG) en Nederlandse vereniging voor Cardiologie (NVVC) n.a.v. uitzending Radar 8 april 2019

  In Radar werd op 8 april een item gewijd aan bloeddrukbehandeling volgens de nieuwe richtlijn Cardiovasculair Riscicomanagement 2019. Op de website en in het TV-programma wordt gesteld: ‘Het is een beetje als in de loterij. In het geval van bloeddrukverlagers moeten 850 mensen bloeddrukverlagers slikken om 1 hartinfarct te voorkomen. Dus dat betekent dat veel mensen ook onnodig de middelen gebruiken.’

  Op hun websites nemen de Nederlandse Hypertensie Vereniging (NHV), Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) afstand van deze uitspraken.

  > Lees het volledige artikel

  Kennisagenda NVVC gepubliceerd

  NVVC Nieuws - 14 maart 2019

  Wat is de meerwaarde van telemonitoring en eHealth bij boezemfibrilleren, hartfalen en cardiovasculaire (na)zorg? In welk ziekenhuis moeten patiënten met pijn op de borst het eerst worden opgenomen als ze een hartinfarct hebben dat niet meteen gedotterd hoeft te worden? Deze en andere kennishiaten zijn opgenomen in de Kennisagenda NVVC 2019, die de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) op 13 maart 2019 publiceerde. 
  > Lees verder op de Kennisagenda-pagina